กระทรวง พม. ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

กระทรวง พม. ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

วันที่ 29 ก.ย. 65 เวลา 14.00 น.”นายจุติ ไกรฤกษ์ ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประจำปี 2565 ภายใต้งาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อบุคลากรกระทรวง พม. ที่จะเกษียณอายุราชการซึ่งรับราชการจนครบเกษียณ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 และเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ ประชาชน และสังคม โดยมี “นายธนสุนทร สว่างสาลี” รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน

 

 


สำหรับบุคลากรกระทรวง พม. ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น 214 คน โดยมีผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย 1.นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / 2.นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ / 3.นายชูรินทร์ ขวัญทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. / 4.นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวง พม. / 5.นางชฎารัตน์ ไชยเสน ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

ทั้งนี้ มีบุคลากรในสังกัด พก. ที่เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 3 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 20 คน พนักงานราชการ 2 คน และลูกจ้างชั่วคราว 2 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 27 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

Related posts