คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เดินหน้าจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เดินหน้าจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2

 

​วันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จำนวน ๔ คณะ แทนคณะอนุกรรมการชุดเดิมซึ่งอยู่ในตำแหน่งครบวาระ ๒ ปีเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.2559-2564) โดยมีนายกล้า สมตระกูล เป็นประธานอนุกรรมการ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นกรรมการและเลขานุการ ๒. คณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย

โดยมีศาสตราจารย์อภิชัย พันธเสน เป็นประธานอนุกรรมการ หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและเลขานุการ ๓. คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย โดยมีนายกิตติพันธ์ ใจดี เป็นประธานอนุกรรมการ เลขานุการกรมการศาสนา เป็นกรรมการและเลขานุการ และ 4. คณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยกำหนดให้คณะอนุกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และเตรียมจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2

​นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ในทุกพื้นที่ของประเทศ จำนวน 34,186 แห่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินตนเอง และเป็นแรงจูงใจในการรักษามาตรฐานด้านคุณธรรมและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ รายงานผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564) ปีงบประมาณ 2562 รายงานผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564) ของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วย “พลังบวร” น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564).

………………………….

Related posts