ศป.ดส ศอ.บต.สร้างองค์ความรู้แก่เครือข่ายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ต่อการดำเนินงานด้านเด็กและสตรีในพื้นที่ จชต.

ศป.ดส ศอ.บต.สร้างองค์ความรู้แก่เครือข่ายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ต่อการดำเนินงานด้านเด็กและสตรีในพื้นที่ จชต.

 


ที่ ห้องประชุมศรีนัครี โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) กองส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต.จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคมด้านเด็กและสตรีในพื้นที่ จชต. ระหว่าง วันที่ 1-2 กันยายน 2563 โดยวันแรกได้รับเกียรติจาก นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยมี นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (พม.) นางสาวปนัดดา อิสเฮาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การต้อนรับ โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักยุติธรรมจังหวัดยะลา/ปัตตานี/นราธิวาส จำนวน 46 เข้าร่วม


ด้าน นางสาวปนัดดา อิสเฮาะ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ศอ.บต. ได้ให้ความสำคัญกับภาคประชาสังคมทำงานพัฒนาช่วยเหลือสังคมในพื้นที่อย่างมาก จึงได้มีการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทาง ศป.ดส.ได้รับโอกาสจาก นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การดำเนินงานของมูลนิธิ ประสบการณ์การให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กและสตรี” พร้อมทั้ง ถ่ายทอดประสบการณ์ การดำเนินการเรื่องเรียนร้องทุกข์ การช่วยเหลือสังคมและด้านกฎหมายคุ้มครองเด็กและสตรี ของมูลนิธิฯ ที่ทำหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมด้านเด็ก เยาวชน สตรี และผู้เข้าร่วม เพื่อให้องค์กรเครือข่ายการช่วยเหลือเด็กและสตรีใน จชต. ได้นำประสบการณ์จากวิทยากร มาปรับใช้กับการดำเนินการขององค์กรและให้การช่วยเหลือเด็กและสตรีในพื้นที่ จชต.ได้อย่างเป็นระบบและบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประสังคมได้อย่างประสิทธิภาพต่อไป


อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสดีที่องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมด้านเด็กและสตรีในพื้นที่ จชต. จะได้เรียนรู้การช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างรวดเร็ว และทำงานได้อย่างมืออาชีพเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ศอ.บต. ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี ซึ่งได้รับเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายมูฮัมมัดอายุป ปาทาน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ และทำงานช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม เป็นวิทยากรกิจกรรมในครั้งนี้ ในกระบวนการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รูปแบบต่างๆ เพื่อร่วมกับขับเคลื่อนองค์กรและหน่วยงาน ศป.ดส.ให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุด

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts