นราธิวาส-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน แก่พสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน แก่พสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาส

 

วันนี้ 2 ก.ย.63 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง “ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100ปี พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรและราษฏรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดีผลผลิตมีคุณภาพ ทนทานต่อโรคแมลงนำไปเพาะปลูกไว้กินเองลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน เป็นปัจจัยช่วยให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนสามารถเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์สำรองสะสมไว้ปลูกในรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นกลไกหลักที่จะทำให้รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆเช่นโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้ได้มีนาวาเอก วรพล สิทธิจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบประกาศเกียรติคุณศูนย์เรียนรู้ดีเด่น ระดับเยี่ยม อันดับ 1 ในครั้งนี้

สำหรับเกษตรกรที่ได้รับพันธุ์พระราชทาน เป็นเกษตรกรทีได้รับการคัดเลือกจำนวน 2 ราย ได้แก่นางสาววาสนา ภูทับทิม และ นางสาวนิรุสนา สะดียามู เพื่อเป็นต้นแบบนำร่องในการสร้างเครือข่ายเมล็ดพันธุ์พระราชทานในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์เรียนรู้ดีเด่น ระดับเยี่ยม อันดับ 1 จำนวน 1 ชุมชน ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านต้นตาล ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส อีกด้วย โดยในพิธีมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ปลัดอำเภอ และ เจ้าหน้าที่ เกษตรอำเภอ พัฒนาชุมชน ตลอดจนผู้นำชุมชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts