นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส มอบหมวกนิรภัยให้นักเรียนโรงเรียนนราสิกขาลัย ตามโครงการ “จิตอาสา สวมหมวกให้น้อง”เพื่อรณรงค์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์

นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส มอบหมวกนิรภัยให้นักเรียนโรงเรียนนราสิกขาลัย ตามโครงการ “จิตอาสา สวมหมวกให้น้อง”เพื่อรณรงค์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์

 


วันนี้ (2 ก.ย. 63) ที่โรงเรียนนราสิกขาลัย ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีมอบหมวกนิรภัยตามโครงการ “จิตอาสา สวมหมวกให้น้อง” โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนนราสิกขาลัย ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรม


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้พบปะนักเรียนหน้าเสาธง พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการสวมหมวกนิรภัย การสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยทางถนน และการเคารพกฎจราจร จากนั้นได้มอบหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียน จำนวน 30 ใบ


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า มีความห่วงใยเด็กและเยาวชนในด้านการจราจร ซึ่ง จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีสูงมากปีละประมาณ 2 – 3 หมื่นคน ทำให้เกิดความสูญเสีย พิการ และทุพพลภาพ สำหรับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนสามารถทำได้หลายรูปแบบ ต้องเอาใจใส่ในความปลอดภัย

โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยจะช่วยลดความเสี่ยงและอันตรายของอุบัติเหตุได้ จึงได้รับบริจาคหมวกนิรภัยแทนกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จากผู้มีจิตศรัทธาได้จำนวน 1,500 ใบ มีความตั้งใจจะมอบให้เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนหรือมีไม่เพียงพอ จึงได้จัดโครงการ “จิตอาสา สวมหมวกให้น้อง” ขึ้น โดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสดำเนินการ

โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ทั้งนี้ การสัญจรไปมาโดยใช้รถจักรยานยนต์ต้องไม่ละเลยในการสวมหมวกนิรภัย แม้จะเป็นระยะทางใกล้ๆก็อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ รวมทั้งต้องเคารพกฎจราจร และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งก่อนการขับขี่ พร้อมทั้งฝากให้เยาวชนมีความกตัญญู มีระเบียบวินัย อดทน และมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป


สำหรับโครงการ “จิตอาสา สวมหมวกให้น้อง” มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,500 คน ใน 113 โรงเรียน ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายพบปะให้ความรู้หน้าเสาธงต่อกลุ่มเป้าหมาย ในเรื่องการสวมหมวกนิรภัยสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ และการรักษากฎจราจร เพื่อส่งเสริมให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ ช่วยลดปัญหาการบาดเจ็บที่รุนแรง และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts