ชลบุรี-ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษ เรื่อง การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง (ชมคลิป)

ชลบุรี-ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษ เรื่อง การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=-LYEhdhJzcI[/embedyt]

 

วันนี้ (2 ก.ย.63) เวลา 13.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภาและรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่อง เรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” ให้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จำนวน 350 คน ณ หอประชุมโรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.รุ่งทิพย์ พรหมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง และคณะผู้บริหาร ครู ร่วมต้อนรับ


การบรรยายพิเศษครั้งนี้ เพื่อปลุกจิตสำนึกในการรัก และเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งสมัครสมานสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศไทยตระหนัก

และนำหลักการ วิธีการทรงงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) มาเป็นพื้นฐานในการเรียนและการพัฒนาตนเองร่วมกันผนึกกำลังทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคนไทยให้มีอุดมการณ์และเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณธรรมเสริมสร้างพลังทางสังคมรุ่นใหม่ในการสร้างสังคมไทย มีจิตสาธารณะ ปราศจากการประพฤติมิชอบ ในวงการต่างๆ ส่งผลให้ประเทศไทยใสสะอาด

 

ม.ล.ปนัดดา กล่าวในการบรรยายพิเศษว่า ขอให้ลูกๆ นักเรียนน้อมนำพระปณิธานในการทรงงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9 ) และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในเรื่องของความรู้ รัก สามัคคี เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา ตลอดจนขอลูกหลานต้องเคารพเชื่อฟังคำสอนของบุพการี ครูอาจารย์ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นเกราะป้องกันโดยปริยายทำให้เราตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ และขอให้ลูกหลานมีความขยันหมั่นเพียร มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรอบรู้ทางหลักวิชาการ ทันโลก ทันเหตุการณ์ โดยตลอดเวลา เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขปัญหาขององค์กรและสังคม และพัฒนาชาติประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไป


รุ่งรัตน์ ชลบุรี

Related posts