ชุมพร – ประชุมคณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ครั้งที่ 4

ชุมพร – ประชุมคณะกรรมการชมรม STRONG  จิตพอเพียงต้านทุจริต ครั้งที่ 4

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00น. ชมรม STRONG  จิตพอเพียงต้านทุจริต(สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชุมพร) จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการชมรมชมรม STRONG  จิตพอเพียงต้านทุจริต(สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชุมพร) ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรมีคณะกรรมการชมรมชมรม STRONG  จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชุมพรเข้าร่วมจำนวน 30 คน[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=UninEqs21gg[/embedyt]

คณะกรรมการบริหารชมรม STRONG -จิตพอเพยงต้านทุจริต จังหวัดชุมพร1. นางพันธ์ทิพย์ เอี้ยวสกุลประธาน /โค้ชชมรมฯ2. นายธรรมนูญ เศวตเวช รองประธาน /โคซชมรมฯ 3. นายราเซนทร์ ยอดยิ่ง รองประธาน / โคชชมรมฯ 4. นางอรวรรณ เอมะพัฒน์เลขานุการ /โคซชมรมฯ 5. นายวงศ์วัฒนา มัชฌิมสถิตย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / โค้ชชมรมฯ 6. นายไผท มงกุฏวิสุทธิ์ ฝ่ายปฏิคมโด้ซชมรมฯ 7. นางสาวสินี แซ่ตัน ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ / โค้ชชมรมฯ 8. นางจรัสศรี อินทรสุวรรณผู้ช่วยเลขานุการ โค้ชชมรมฯ 9. นางจุไรรัตน์ ฉิมวารี กรรมการบริหารชมรม/สมาชิกชมรมฯ 10. ร้อยโทเบญจพล ใหม่ชูผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ / สมาชิกชมรมฯ 11. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราวรรณ เพชรแก้ว ผู้ช่วยฝ่ายสมาชิกสัมพันธ / สมาชิกชมรมฯ ปักจูบันชมรมา มีกรืขยภคประชาชนที่แจ้งกวามประสงก่สมักรสมาชิก ชมรมๆผ่านโค้ช STRONG รวมจำนวน 136 คน  เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินโครงการโครงการ STRONG  จิตพอเพียงต้านทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รายงานการดำเนินการโครงการโครงการ STRONG  จิตพอเพียงต้านทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ธิติมา โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0623630027

Related posts