ชุมพร – โครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ชุมพร – โครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

วันนี้ (14 พ.ย.65) เวลา 09.10 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปประกอบการศึกษาและพิจารณาประกอบการปรับปรุงแนวทางการศึกษาให้เกิดความเหมาะสมต่อไป ซึ่งได้รับความสนใจจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงแรมอวยชัยแกรนด์ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ดร.สุวัฒน์ กันภูมิ หัวหน้ากองพัฒนาโครงการและควบคุมสิ่งแวดล้อมการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงคมนาคม ได้มีโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน การคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่ง ระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน หรือโครงการแลนด์บริดจ์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการศึกษาแล้วในปี พ.ศ. 2564 และได้มอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินการศึกษา งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เพื่อให้มีความสอดคล้องกันในการพัฒนาโครงการ อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เพิ่มโอกาสการพัฒนาด้านอื่นๆ รวมทั้งจะเป็นการยกระดับคุณภาพการเดินทางและการขนส่งให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ซึงการจัดโครงการในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมฯ ตามที่ สนข. ได้ศึกษาแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2561 และศึกษาความเหมาะสมฯ เพิ่มเติม โดยให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Land Bridge) และแผนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) ที่อยู่ระหว่างกรมทางหลวง (ทล.) อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาฯ พร้อมสำรวจออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และจัดทำเอกสารประกวดราคาเพื่อการก่อสร้าง และศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment : EIA) ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่มีส่วนสำคัญต่อการสร้างกระบวนการรับรู้และสร้างความเข้าใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปประกอบการศึกษาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการศึกษาให้เกิดความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ฝากให้พี่น้องประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงานทุกภาคส่วนที่มาร่วมเวทีในวันนี้ ได้ร่วมกันช่วยแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้โครงการมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทุกภาคส่วนมากที่สุด

 

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

 

Related posts