ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวเป็นเกียรติในโอกาสงานฉลองครบรอบ 15 ปี สหพันธ์แรงงานยานยนต์และอะไหล่โตโยต้า พร้อมมอบมอบโล่แรงงานสัมพันธ์ดีเด่น จำนวน 70 สหภาพแรงงาน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวเป็นเกียรติในโอกาสงานฉลองครบรอบ 15 ปี สหพันธ์แรงงานยานยนต์และอะไหล่โตโยต้า พร้อมมอบมอบโล่แรงงานสัมพันธ์ดีเด่น จำนวน 70 สหภาพแรงงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเป็นเกียรติในโอกาสงานฉลองครบรอบ 15 ปี สหพันธ์แรงงานยานยนต์และอะไหล่โตโยต้า พร้อมมอบมอบโล่แรงงานสัมพันธ์ดีเด่น จำนวน 70 สหภาพแรงงาน ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยกล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน เพราะผู้ใช้แรงงานถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อน ให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง

โดยมอบหมายให้กระทรวงแรงงานดำเนินการส่งเสริม พัฒนาให้แรงงานมีศักยภาพสูง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยผู้ใช้แรงงานมีงานทำ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างทั่วถึง มีความปลอดภัยในการทำงาน มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนการสร้างหลักประกันทางสังคม และยกระดับการประกันสังคมแก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด มีรายได้ที่เหมาะสม สามารถดำรงชีพของตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะเป็นรากฐานที่มั่นคงด้านแรงงานในการสร้างผลิตภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศให้พร้อมก้าวเข้าสู่ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

สหพันธ์แรงงานยานยนต์และอะไหล่โตโยต้า เป็นองค์กรแรงงานที่จัดตั้งขึ้น โดยการรวมตัวของสหภาพแรงงานในกิจการอุตสาหกรรมยานยนต์และผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งมีสมาชิกจำนวนมาก ที่ผ่านมาได้ร่วมกันบริหารงานจนเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง มีบทบาทในการวางแนวทางให้สหภาพแรงงานในสังกัดยึดหลักการแรงงานสัมพันธ์ เชิงสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีปรองดองของสมาชิก ในการร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีการร่วมปรึกษาหารือกับนายจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ บนพื้นฐานของหลักการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี อันมีความสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงควบคู่กับการมีสภาพการจ้างและคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง

อีกทั้งยังให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยดีเสมอมา ถือเป็นแบบอย่างที่ดี จึงขอชื่นชมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สหพันธ์แรงงานยานยนต์และอะไหล่โตโยต้าจะมุ่งมั่นธำรงรักษาความสามัคคี และยึดมั่นหลักการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีเช่นนี้ต่อไป ตลอดจนให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งด้านแรงงาน เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถยืนหยัดและก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน อันจะนามาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ สหพันธ์แรงงานยานยนต์และอะไหล่โตโยต้า มีสมาชิกจำนวน 80 สหภาพแรงงาน จำนวน 48,000 คน สมาชิกส่วนใหญ่เป็นสหภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรม ยานยนต์ ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

Related posts