ชลบุรี-นอภ.สัตหีบ เผยงานสหกรณ์รอบปีและเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาผู้นำ โคก หนอง นา โมเดล

ชลบุรี-นอภ.สัตหีบ เผยงานสหกรณ์รอบปีและเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาผู้นำ โคก หนอง นา โมเดล

 

นาย​อนุชา​ อิน​ท​ศร​ นา​ยอ​ำ​เภอ​สัตหีบ​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน รายการจัด สรรกำไรสุทธิ ตลอดจนมอบเงินให้ สมา ชิกผู้สูงอายุของ สหกรณ์การเกษตร สัตหีบ จำกัด มอบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลให้กับสมาชิกดีเด่น ในด้านต่างๆ รวมถึงกรรมการดีเด่น และเจ้าหน้าที่ดีเด่น ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดยมี พันจ่าเอก วิษณุ โตสมบัติ นายก อบต.พลูตาหลวง นำคณะร่วมให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม


ต่อมา นายอำเภอสัตหีบ ​ได้เดินทางมา​เป็น​ประธาน​ใน พิธี​เปิด​โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยน แปลง กิจกรรม ที่ 2 สร้างเครือข่ายผู้นำ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”
เพื่อเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วยการฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดความสามัคคีในพื้นที่ ณ พื้นที่ผู้นำ โดยมี นางอรนุช โรจนพณิชย์กุล บ้านเลขที่ 118/16 ม.2 ต.พลูตาหลวง อ.สัต หีบ จ.ชลบุรี เป็นผู้นำการจัดกิจกรรมในวันนี้


นายอำเภอสัตหีบ เผยว่า “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นโมเดลต้นแบบที่สถาบันเศรษฐ กิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติได้น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาใช้บริหารจัดการน้ำและพื้นที่ทำการเกษตร โดยมุ่งหวังที่จะสร้างจุดเปลี่ยนให้กับชุมชน ซึ่งแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน 30 : 30 : 30 : 10 กล่าวคือ 30% แรกสำหรับแหล่งน้ำ

ทั้งการขุดบ่อทำหนองและการขุดคลองไส้ไก่ที่ช่วยระบายน้ำรอบพื้นที่ อีก 30 % สำหรับปลูกข้าว และอีก 30% สำหรับไว้ทำโคกหรือป่า โดยปลูกผักไว้เป็นอาหาร ปลูกไม้ใช้สอย ปลูกยาสมุนไพร ส่วน 10% ที่เหลือ สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งหากลงมือทำลักษณะเช่นนี้ในหลาย ๆ จุดของประเทศ โคก หนอง นา โมเดล ก็จะช่วยได้มากกว่าการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่ทำการเกษตร เพราะจะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนและลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้อีกด้วย


ภาพ/ข่าว ปชส.ทีม​ข่า​วอ​ำ​เภอ​สัตหีบ

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts