ทัพเรือภาคที่ 1 ศรชล.ภาค 1 ร่วมกับ อ.คลองใหญ่ แพคหัวใจ ส่งต่อความห่วงใย ผ่านหน่วยประสานงานชายแดน ถึงราชอาณาจักรกัมพูชา แบบ New Normal พร้อม มอบถุงปันความสุข บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนชาวไทยและกัมพูชา ในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

ทัพเรือภาคที่ 1 ศรชล.ภาค 1 ร่วมกับ อ.คลองใหญ่ แพคหัวใจ ส่งต่อความห่วงใย ผ่านหน่วยประสานงานชายแดน ถึงราชอาณาจักรกัมพูชา แบบ New Normal พร้อม มอบถุงปันความสุข บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนชาวไทยและกัมพูชา ในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

 


ทัพเรือภาคที่ 1 ยังคงดำรงความสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ กับ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อ การพัฒนาเสริมความมั่นคงในพื้นที่ เขตทัพเรือภาคที่ 1 เป็นการสร้างความสัม พันธ์อันดีระดับพื้นที่ ระหว่าง อ.คลอง ใหญ่.จ.ตราด กับ จ.เกาะกง ราชอาณา จักรกัมพูชา เพื่อหาแนวทางนำไปสู่การพัฒนา และความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคงระดับพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านการสาธารณสุข


เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือและคณะ ได้ส่งมอบอุปกรณ์การเรียน การกีฬา ยา และเวชภัณฑ์ ผ่าน หน่วยประสานงานชายเเดน ไทย-กัมพูชา ประ จำพื้นที่ จ.ตราด โดยมี นาวาเอก ธวัชชัย กลางคำ หัวหน้าหน่วยประสานงานชาย แดนไทย-กัมพูชา ประจำพื้นที่ จ.ตราด และ นายพีระ การุญ นายอำเภอคลอง ใหญ่ เป็นผู้รับมอบก่อนส่งต่อ แบบ New Normal ไปยัง พี่น้องชาวกัมพูชา จ.เกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสต่อไป แทนความรัก ความห่วงใย และ แสดง ออกถึงความสัมพันธ์อันดี ที่มีต่อกัน


อีกทั้ง ยังร่วมมือกับ อ.คลองใหญ่ กิ่งกาชาด อ.คลองใหญ่ และ หน่วยงานราชการในพื้นที่ มอบถุงปันความสุข ให้กับ พี่น้องประชาชนทั้ง ชาวไทยและกัมพูชา ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด พร้อมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จาก หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โรงพยาบาลคลองใหญ่ ให้บริการ พี่น้องประชาชนชาวไทยและกัมพูชา ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด อีกด้วย ถือเป็นการแบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชนชาวไทยและกัมพูชา ในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ในช่วงที่สถาน การณ์ โควิด-19 ที่การประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและกัมพูชา ในพื้นที่ชายแดนยังคงได้รับผลกระทบอยู่


นอกจากนี้ ยังได้พบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกัน ระหว่าง ทัพเรือภาคที่ 1 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 โดยมี พลเรือตรี ชาติชาย ทองสะอาด ผู้อำนวยการสำนักฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค 1 เป็นผู้แทน ศรชล.ภาค 1 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน และหน่วยงานภาครัฐในอำเภอคลองใหญ่ ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่

เพื่อเป็นการแนะนำหน่วยงานความมั่นคงของกองทัพเรือที่อยู่ในพื้นที่ ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ และสามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ ได้ตลอดเวลา รวมถึงรวบรวมปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับพื้นที่ นำไปปรับปรุงเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อให้เป็น กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ ณ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด


พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้เน้นย้ำ และมอบนโยบาย ให้ กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 ในเรื่องการช่วยเหลือ ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเฉพาะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ที่ผ่านมา ซึ่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับผลกระทบอย่างมาก และ ต้องขอขอบคุณ ในความร่วมมือ ของ อ.คลองใหญ่ กิ่งกาชาด อ.คลองใหญ่ โรงพยาบาลคลองใหญ่ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก และ หน่วยงานราชการในพื้นที่ สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้


ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
กองสารนิเทศ สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts