นราธิวาส-รองผู้ว่าฯนราธิวาส มอบหมวกนิรภัยตามโครงการ “จิตอาสา สวมหมวกให้น้อง”สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา

นราธิวาส-รองผู้ว่าฯนราธิวาส มอบหมวกนิรภัยตามโครงการ “จิตอาสา สวมหมวกให้น้อง”สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา

 

วันนี้ (3 ก.ย. 63) ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ”บางปอประชารักษ์ “ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีมอบหมวกนิรภัยตามโครงการ “จิตอาสา สวมหมวกให้น้อง” โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ”บางปอประชารักษ์ “ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมฯ


โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้พบปะนักเรียนหน้าเสาธง พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการสวมหมวกนิรภัย การสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยทางถนน และสร้างความตระหนักด้านวินัยจราจร ตลอดจนให้กำลังใจนักเรียนในการใช้รถใช้ถนน เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และเพื่อนร่วมเดินทางบนท้องถนน จากนั้นได้มอบหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียน จำนวน 29 ใบ


สำหรับโครงการ “จิตอาสา สวมหมวกให้น้อง” สืบเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มีนโยบายไร้กระเช้าอวยพรในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2๕๖๓ แต่มีประสงค์รับบริจาคหมวกนิรภัยแทนกระเช้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2๕๖๓ จึงขอให้ส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และผู้มีจิตศรัทธาได้ให้สนับสนุนหมวกนิรภัย จำนวน ๑,๕54 ใบ และได้กำหนดโครงการ “จิตอาสา สวมหมวกให้น้อง”ขึ้นมา

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑,๕๐๐ คน เป้าหมาย113 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายของอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ เพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บที่รุนแรง ลดอัตราการพิการหรือทุพพลภาพหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ทั้งยังปลูกฝังให้ผู้ขับขี่ที่มีฐานยากจนไม่มีหมวกกันน็อค สามารถหมวกกันน็อคในการขับขี่ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts