นราธิวาส-ศอ.บต.จัดกิจกรรมการนำคุณค่าหลักศาสนาสู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม

นราธิวาส-ศอ.บต.จัดกิจกรรมการนำคุณค่าหลักศาสนาสู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม

 

ที่ มูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้า (บ้านเด็กกำพร้าดารุลอีมาน ) หมู่ 5 บ้านใหม่ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นำคุณคำหลักศาสนาสู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรมที่สะท้อนการอยู่ร่วมกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายขอหลิด แซะอาหลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย วิชาการและกิจการพิเศษ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต. เป็นประธานใน พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ตัวแทนเครือข่ายฮัจญ์ จังหวัดนราธิวาส เครือข่ายอินเดีย จังหวัดนราธิวาส

และเครือข่ายชมรมเยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ กิจกรรมการนำคุณค่าหลักศาสนาสู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม ที่จะสะท้อนการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีการดำเนินการทำกิจกรรมจิตอาสา โดยมีการลงพื้นที่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาและสถานที่สาธารณประโยชน์ในลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมกันสร้างศาลาที่พักและทาสีศาลาที่พัก ณ มูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้า (บ้านเด็กกำพร้าดารุลอีมาน ) ตำบลกะลุวอเหนือ

นายขอหลิด แซะอาหลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย วิชาการและกิจการพิเศษ กล่าวว่า โครงการนี้เราเรียกว่าโครงการการนำหลักการศาสนานำคุณค่าของหลักการศาสนาสู่การสร้างครอบครัวคุณธรรมเพื่อการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เป็นพื้นที่ที่ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมกับพี่น้องชาวไทยพุทธที่เคยไปปฏิบัติธรรมตามโครงการของสังเวชนียสถานของอินเดียและก็พี่น้องที่ไปโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์เรามาทำกิจกรรมร่วมกันก็จะเห็นภาพที่สำคัญก็คือว่ามีน้องมีพี่ๆที่เป็นชาวไทยพุทธที่เป็นชาวไทยมุสลิมประกอบกับเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ 3 กลุ่มนี้เนี่ยเรามาทำกิจกรรมร่วมกันภายใต้หลักคิดก็คือ

ว่าทำอย่างไรให้คนเหล่านี้เป็นเกลอกันเป็นพี่น้องกันเป็นกาแวกีตอ เจตนาเราเรียกว่าสามเหลี่ยมคือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมที่เขยื้อนภูเขาให้ขยับเขยื้อนได้วันนี้เนี่ยมันเป็นโมเดลที่สำคัญก็คือการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับผู้นำชุมชนและก็พื้นที่ของศูนย์เด็กกำพร้ามูลนิธิเด็กกำพร้าดารุลอีหม่านพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านทั้งหมดได้พบกันทำประชาคมกันว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมเราต้องการที่จะมาเสริมสร้างเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่ได้มีโอกาสจากการร่วมแรงร่วมใจในรูปแบบของจิตอาสาสาธารณะรูปธรรมที่เห็น

จากข้างหลังเป็นข้อตกลงกันระหว่างพื้นที่กับกลุ่มเป้าหมายที่มาทำกิจกรรมเพื่อสิ่งเหล่านี้แต่เป็นประโยชน์กับน้องๆต่อไปวันนี้มาทำความดีเป็นภารกิจสีขาวภารกิจสีขาวนี้ไม่ใช่ได้แต่เราเพียงฝ่ายเดียวแต่สีขาวอันนี้เราจะแผ่ส่งไปสู่ผู้อื่นด้วยในอนาคตศอ.บต.มีความหวังกับโครงการนี้ว่าเรานำโครงการนี้ลงมาร่วมกับพี่น้องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรักความสามัคคีความสมานฉันท์และการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้สืบไปครับ


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts