รมว.เกษตรฯ ประกาศในเวที FAO ไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบอาหารและการเกษตรสู่ความยั่งยืน และพร้อมรับมือกับวิกฤตอาหารในสถานการณ์โควิด”

“รมว.เกษตรฯ ประกาศในเวที FAO ไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบอาหารและการเกษตรสู่ความยั่งยืน และพร้อมรับมือกับวิกฤตอาหารในสถานการณ์โควิด”

วันที่ 3 กันยายน 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 โดยมีรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเข้าร่วมประชุมกว่า 48 ประเทศ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการเกษตรที่จะเป็นประโยชน์ต่อไทยและภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ทั้งนี้นายเฉลิมชัย ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ไทยได้เตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก โดยเฉพาะระบบอาหารและการเกษตร ส่งผลกระทบให้หลายประเทศเกิดปัญหาการขาดแคลนอาหาร และการส่งออกสินค้าเกษตรก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ไทยประกาศสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศว่าเกษตรกรและผู้ผลิตอาหารและสินค้าเกษตรของไทย ผลิตอาหารที่ปลอดภัย ได้ยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยและการควบคุมป้องกันโรคตามมาตรฐานสากล และมีระบบการผลิตอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้นยังได้ชี้แจงนโยบายของประเทศไทย และโครงการที่รัฐบาลไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำลังเร่งขับเคลื่อนระบบอาหารและการเกษตรของไทย ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีนโยบายปฏิรูปภาคเกษตรใน 4 แผนงานหลัก (Four Quick Win) (1) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและประมง (2) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคเกษตร (3) การพัฒนาระบบ E-Commerce สำหรับสินค้าเกษตร และ (4) การพัฒนาศูนย์บริการข้อมูล Big Data ด้านการเกษตรแบบครบวงจร

นอกจากนั้นประเทศไทยยังได้จัดตั้ง“ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม” ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรที่ตรงตามความต้องการของเกษตรกรรวมทั้งประเทศไทยยังให้ความสำคัญนโยบายด้านการประมงและสนับสนุนการพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน ไทยประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU Fishing) และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ ไทยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและดิน ประเทศไทย ร่วมกับ FAO และสมัชชาความร่วมมือดินโลก (GSP) ขอเชิญชวนประเทศสมาชิกและผู้สนใจส่งผลงานการจัดกิจกรรม “วันดินโลก” เข้าประกวดเพื่อรับ “รางวัลเหรียญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล วันดินโลก” (King Bhumibol World Soil Day Award) ประจำปี 2563

นอกจากนั้นประเทศไทยยังได้น้อมนำ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “เกษตรทฤษฎีใหม่” เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชนชาวไทย ตามวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ทั้งนี้ ประเทศไทยยินดีที่จะให้การสนับสนุนความร่วมมือกับ FAO และประเทศสมาชิก ผ่านโครงการความร่วมมือต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ร่วมกันด้วย
//////

Related posts