จันทบุรี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดเวทีแลกเปลี่ยนวิชาการ และงานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดพัฒนางานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม (ชมคลิป)

จันทบุรี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดเวทีแลกเปลี่ยนวิชาการ และงานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดพัฒนางานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=yOADdmv6Dmk[/embedyt]

 

วันนี้ ( 3 ก.ย.63 ) ที่จุลมณี 1 โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง ทั่วประเทศ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 3 องค์กร คือ สถาบันไทย – เยอรมัน สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย และสถาบันมาตรฐานวิทยาแห่งชาติ

ได้จัดประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ หรือ RMTC เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการ และการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ ต่อยอดงานวิจัยและถ่ายทอดข้อมูลให้แก่ภาคอุตสาหกรรม 6 สาขา คือ การจัดการผลิตและการดำเนินงาน / วิศวกรรมการผลิต / วัสดุศาตร์และการประยุกต์ใช้งาน / โซ่อุปทานและโลจิสติกส์ / ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ 4.0 มีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมการผลิตและการประยุกต์ใช้งานได้จริงที่ลดขั้นตอนความยุกยากในอุตสาหกรรมการผลิต และในงานนี้ คณะกรรมการดำเนินงาน RMTC 2020 ได้รวบรวมบทความตีพิมพ์ 213 บทความที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 150 ท่าน จาก 50 สถาบัน มาเผยแพร่และจัดแสดงผลงานมีนักวิชาการ เจ้าของภาคธุรกิจผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts