ประชุมเชิงปฏิบัติการในการมีส่วนร่วม(Co-Desing) “การออกแบบกฎหมายต้นแบบเพื่อการคุ้มครองสิทธิคนพิการ”

ประชุมเชิงปฏิบัติการในการมีส่วนร่วม(Co-Desing) “การออกแบบกฎหมายต้นแบบเพื่อการคุ้มครองสิทธิคนพิการ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการมีส่วนร่วม(Co-Desing) “การออกแบบกฎหมายต้นแบบเพื่อการคุ้มครองสิทธิคนพิการ”โดย นายพรเทพ เตียเจริญวรรธน์ นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(บางเขน)ได้ศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “กฎหมายต้นแบบเพื่อคุ้มครองสิทธิคนพิการ” ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาจัดทำกฎหมายต้นแบบเพื่อการคุ้มครองสิทธิคนพิการ ซึ่งการวิจัยนี้ได้นำวิธีวิทยาการวิจัยการมีส่วนร่วมออกแบบมาใช้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง (Stakehoiders) กับเรื่องที่วิจัยได้มีส่วนร่วมในการออกแบบโครงสร้างกฎหมาย เพื่อให้ได้กฎหมายที่สามารถตอบโจทย์วิจัย คือ การบังคับใช้กฎหมาย ต้นแบบเพื่อการคุ้มครองสิทธิคนพิการ

ทั้งนี้มีผู้นำคนพิการเป็นตัวแทนมาเข้าร่วม
1 นายณรงค์ ไปวันเสาร์ อุปนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก
2 นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย
3 นายคำดี สาระวิทย์ ประธานสภาคนพิการลูกค้าสลากไทย
4 นางสาวภัสวรินทร์ กิตติโชคกุลพีทธ์ นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทย
5 นายปิยะบุตร เทียนคำศรี
ฑูตอารายสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล (กรุงเทพ)
โดยเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียงกันพร้อมคำนำเสนอปัญหาอุปสรรคพร้อมนำเสนอวิธีการแก้ไขพร้อมทั้ง การนำเสนอกฎหมายเพื่อจัดทำและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดกับคนพิการ

Related posts