ร่วมน้อมรำลึก ๑๕๓ ปีชาตกาล “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ยั่งยืนสืบไป

ร่วมน้อมรำลึก ๑๕๓ ปีชาตกาล “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ยั่งยืนสืบไป

เมื่อที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ มูลนิธิรักษ์ตับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร มูลนิธิรักษ์เยาวชน สมาคมสภาพุทธศาสนิกสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ BMCTV และผู้ปกครองเด็กและเยาวชนจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึก ๑๕๓ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึง คุณงามความดี ปฏิปทา น้อมนำข้อวัตรปฏิบัติและคำสอนขององค์ท่าน ในฐานะเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ตามที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก โดยมี พระอาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข) เป็นประธานโครงการจัดงาน ๑๕๓ ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เริ่มจากพิธีเปิดนิทรรศการเผยแพร่ชีวประวัติ คำสอน ข้อวัตรและปฏิปทาในองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และการจัดนิทรรศการภาพวาดของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในหัวข้อ “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพ ในมุมมองของฉัน ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดี (ผู้รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในการเปิดงานด้วย

พระอาจารย์มั่น ภูริภัตโต เป็นพระมหาเถระที่ชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือ ได้รับการยกย่องเทิดทูนว่า เป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน โดยท่านได้รับสมญานามว่า “บูรพาจารย์แห่งกองทัพธรรม” เนื่องจากท่านได้บำเพ็ญข้อวัตรปฏิปทาธุดงควัตร และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างเคร่งครัด เป็นกำลังสำคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยวางแนวทางการปฏิบัติสมถและวิปัสสนา อบรมสั่งสมบารมีธรรมแก่พระภิกษุสามเณร จนมีศิษย์เป็นพระธุดงคกรรมฐาน ผู้ทรงคุณธรรม สัมมาปฏิบัติออกจาริกธุดงค์ เผยแพร่ธรรม ทำให้ชาวไทยและชาวต่างชาติหันมา สนใจในการศึกษาหลักคำสอนและวิธีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามากขึ้นในวงกว้าง

กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
1. การแสดงภาพวาดหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ของจิตรกรจิตอาสา ซึ่งได้ถ่ายทอดจากจินตนาการในมุมมองของคนรุ่นใหม่ ที่ได้ข้อคิด จากการศึกษาชีวประวัติขององค์ท่าน จึงออกมาเป็นภาพวาดที่ทรงคุณค่า สามารถติดตามได้ที่ https://online.pubhtml5.com/czrx/wqvt/ และในกิจกรรมนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) วาดภาพหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่เกิดจากแรงบันดาลใจ จากข้อวัตรและปฏิปทาในองค์หลวงปู่มั่น ที่ท่านได้ปฏิบัติกรรมฐาน เน้นการปฏิบัติตรงต่อพระธรรมวินัย ปฏิบัติเคร่งครัดต่อศีล หรือพระวินัยที่ตนสมาทาน การเจริญสมาธิ และวิปัสสนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบให้มูลนิธิฯ เพื่อร่วมในกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้ด้วย ++ หากท่านใด สนใจภาพนี้ ประมูลในราคาเริ่มต้น 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ประสานได้ที่ คุณฉันทนา ดาวราย นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร 062-629-9241

นอกจากนี้ ยังมีจิตรกรมืออาชีพ ได้อนุเคราะห์วาดภาพหลวงปู่มั่น เพื่อเข้าร่วมในการจัดงานการกุศลในครั้งนี้ได้แก่อาจารย์บัญชา หนังสือ อาจารย์ฑีมวุฒิ บูญวิจิตร และภาพหลวงปู่มั่น พร้อมโลโก้ ๑๕๓ ปีชาตกาล จากการปักของ ทีเอดีไซน์ งานปักคอมพิวเตอร์ จ.สมุทรสาคร โดยนายศิริรักษ์ – นางดรุณี ชาวบ้านไร่ ท่านสามารถร่วมประมูลภาพต่างๆ ได้

2. กิจกรรมสานต่อปฏิปทาในองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ให้ยั่งยืน จากกลุ่มเด็กเยาวชนจิตอาสา พร้อมผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ใช้ความสามารถในด้านต่างๆ ร่วมจัดงาน ได้แก่ เด็กนักปั้น เด็กนักร้อง เด็กนักพูด และเด็กนักวาด กิจกรรมหลากหลายทันยุคทันสมัย

3. กิจกรรมบนเวที ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร. ฐาณิญา พงษ์ศิริ สถานีโทรทัศน์ TNN2 เป็นพิธีกรในงาน ซึ่งในงานได้เปิดตัวด้วยการกล่าวปาฐกถาธรรม เรื่อง หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต กับสันติภาพ โดย พระอาทิตย์ อธิบุญโญ (วงศ์แสนสุข)

4. การแสดงเดี่ยวของนักเปียโนระดับโลก ชาวรัสเซีย โดย คุณ Ivan Sharapov มีความตั้งใจในการมาร่วมกิจกรรมในวันงานครบรอบ ๑๕๓ ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น

5. การแสดงคีตศิลป์จากวงดุริยางค์ของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร การขับร้องเพลงบูชาพระคุณหลวงปู่มั่น จาก ดร.โฉมฉาย อรุณฉาน ดร.อโนมา วิจิตรวิกรม คุณหัสพงศ์ วงษ์ศรีวิลาศ และคณะ

การจัดงานปีนี้ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดเป็นอย่างดียิ่ง ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ สถานศึกษาต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะสามารถกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน ประชาชนคนรุ่นใหม่ ได้หวนกลับมาเรียนรู้ข้อวัตรปฏิบัติของพระสายป่า ให้ความสนใจในคุณูปการของหลวงปู่มั่นที่มีต่อพระพุทธศาสนา ส่งผลให้ คำสอน ประวัติปฏิปทาข้อวัตรของพระสายป่าของท่าน ไม่ถูกลืมเลือน เกิดการเรียนรู้ในข้อวัตรปฏิบัติอันดีงามของพระสายป่า ซึ่งเป็นการสอดแทรกศีลธรรมในวิถีชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เมื่อเด็กเยาวชนเติบโตขึ้นก็จะมีจิตใจฝักใฝ่ทางพระพุทธศาสนา ศาสนามิใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นวิถีชีวิต รู้จักศีลธรรม จริยธรรม อันเป็นเครื่องหมายของคนดี จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย และสังคมโลกอย่างยั่งยืนสืบไป

ทางคณะผู้จัดงานโครงการ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยความจริงใจ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมร่วมน้อมรำลึก ๑๕๓ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ (วาระปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) และขอขอบคุณชมรม เวปคลับ ไทยแลนด์ (WebClub Thailand) โดยคุณนาริฐา จ้อยเอม ประธานชมรมพร้อมคณะ พร้อมสื่อทุกสาขา ที่ช่วยเผยแพร่สานต่อศรัทธาน้อมรำลึก ๑๕๓ ปีชาตกาล “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้อยู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนสืบไป
ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

…………………………………………..

Related posts