สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในระดับจังหวัด รุ่นที่ 3  การอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่ปรับปรุงเปลี่ยนไปตามห้วงเวลาและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของภาคีเครือข่าย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในระดับจังหวัด รุ่นที่ 3  การอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่ปรับปรุงเปลี่ยนไปตามห้วงเวลาและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของภาคีเครือข่าย

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.  ที่ โรงแรมดารา ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=-n9cPQEE-Fc[/embedyt]

นายณรงค์   วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  กล่าวต้อนรับนายแสวง  บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะ ที่ให้เกียรติ เดินทางมาเปิดการอบรม ร่วมกับ นายเอกชนะ นวนละมัยนายกสื่อภูมิภาคจังหวัดชุมพร นายพีระภัทร์ ทองย้อย ตำแหน่ง พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร นายธนากร โกศลเมธี ผู้สื่อข่าวจังหวัดชุมพร ในการอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่ปรับปรุงเปลี่ยนไปตามห้วงเวลาและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของภาคีเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในระดับจังหวัด รุ่นที่ 3

นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภาผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กล่าว การจัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายสื่อสารมวลชน  4 ภูมิภาคในวันนี้  ทางสำนักประชาสัมพันธ์/ได้จัดขึ้นบนแนวคิดที่จะนำไปสู่การสร้าง  ติดตาม   ธำรง

รักษา  ต่อยอดเครือข่ายเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงาน กกต.ต่อไปอย่างแยบยล และสำหรับวันนี้เป็นรุ่นที่ 3 ประกอบไปด้วย 14 จังหวัด คือ  ภูเก็ต   กระบี่   ชุมพร  ตรัง นครศรีธรรมราช   นราธิวาส   ปัตตานี   พังงา   พัทลุง   ระนอง   สตูล   สงขลา  สุราษฎร์ธานี  และจังหวัดยะลา    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ภาคีเครือข่ายสำนักงาน กกต.  รับทราบข้อมูลและความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ  กฎหมาย   กฎ ระเบียบที่ปรับปรุงเปลี่ยนไปตามห้วงเวลาและสถานการณ์ และเผยแพร่  ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทุกระดับ  ที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม ไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้เข้า มามีส่วนร่วมในกระบวนการของการเลือกตั้ง/และออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน/ในการทำงานร่วมกัน โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย  ผู้บริหารพนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ตัวแทนสื่อมวลชนจังหวัดภาคเอกชน/และตัวแทนสื่อมวลชนภาครัฐ จังหวัดละ 3 คน  รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น  42 คน ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ได้รับเกียรติจากวิทยากร ประกอบด้วย  ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/บรรยายในหัวข้อ  “การเป็นนักสื่อสารที่ทรงพลัง”และนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  บรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.”และจะมีการระดมความคิดเห็น ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หัวข้อ”ความร่วมมือระหว่าง ส่วนกลางและจังหวัดในกรรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.”  โดยสำนักประชาสัมพันธ์ คาดว่าการอบรมในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรม/สามารถนำความรู้ที่ ได้รับจากวิทยากรไปต่อยอดสร้างเครือข่าย/เพื่อเสริมความเข้มแข็ง พร้อมเป็น กระบอกเสียงและร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป และการอบรมในครั้งนี้จะสำเร็จลงไม่ได้ ถ้าหากขาดการประสานงานที่ดีจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต

นายแสวง  บุญมี เปิดเผยว่า ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญให้เป็นประธาน/ในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 3 ในครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  มีภารกิจที่สำคัญในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป  ในปี พ.ศ.2566 การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง/และเข้ามามี ส่วนร่วมทางการเมืองในการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง  จึงเป็นกลไกสำคัญ/เพราะการจัดการเลือกตั้ง ที่สุจริตและ เที่ยงธรรมนั้น/เกิดจากการที่ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และมีความเชื่อถือใน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง/และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง การสื่อสารประชาสัมพันธ์/จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อให้การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ไปสู่ประชาชนทั่วประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถ เข้าถึงกลุ่มคนได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องอาศัยภาคีเครือข่าย ประชาสัมพันธ์  ก็คือทุกท่านที่มาในวันนี้ ร่วมมือกันเพื่อให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งทุกระดับเป็นไปโดยทั่วถึง ท่าน ผมรู้สึกถึงความตั้งใจของผู้จัดกิจกรรม ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการให้ความรู้ แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดับจังหวัดเกี่ยวกับเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ในแนวปฏิบัติกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ปรับปรุงเปลี่ยนไปตามห้วงเวลา  รวมถึงได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิด ในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ของภาคีเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในระดับจังหวัด จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

ทุกท่าน จะได้นำความรู้กลับไปใช้ประกอบการปฏิบัติงาน  และช่วยกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ที่จะมีขึ้นนี้ให้มี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างดีที่สุด

ธนากร โกสลเมธีรายงาน 0818923514

Related posts