ชุมพร – “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสัมปทานรังนกและการจัดเก็บอากรรังนกในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร”

ชุมพร – การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์กรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต

“การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสัมปทานรังนกและการจัดเก็บอากรรังนกในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร”

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=OfPZRZJg6lk[/embedyt]

    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพุดน้ำบุษย์โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์กรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต“การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสัมปทานรังนกและการจัดเก็บอากรรังนกในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร” ร่วมกับ นายประทีป คงสนิท ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 8 นายไอศูรย์  ทองประดับ อัยการจังหวัดชุมพร พล.ต.ต. จารุต  ศรุตยาพร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร นายประกอบ  มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร นายรังสิต  ใจรังษี วิศวกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร นายสุพร  ไทยสม นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ  นายธนนท์  พรรพีภาส ปลัดจังหวัดชุมพร นางสาวศิริวรรณ  เลาหพิบูลรัตนา สรรพากรพื้นที่ชุมพร  นายสุวรรณเนาว์  แสนสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร นายธนากร  โกศลเมธี สื่อมวลชน

นายประทีป คงสนิท กล่าว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมโครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (STRONG: Together against Corruption-TaC)สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพรกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์กรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ที่ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดทั่วประเทศ วิเคราะห์และคัดเลือกปัญหาการทุจริตหรือประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตในพื้นที่ โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติคดีเรื่องกล่าวหาร้องเรียน หรือเป็นประเด็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจของหน่วยงานรัฐ ภาคประชาชนและสื่อมวลชนในพื้นที่ สู่การกำหนดมาตรการหรือแนวทาง
ในการป้องกันการทุจริต รวมทั้งแนวทางการติดตามการผลักดันมาตรการสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับพื้นที่จังหวัดชุมพร สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 และ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพรพิจารณากำหนดประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต เรื่อง“การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสัมปทานรังนก และการจัดเก็บอากรรังนกในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร”เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ตามแผนงานโครงการ ในวันนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 30 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดชุมพร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานและหน่วยงานร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ผู้แทนจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพรเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร เครือข่ายภาคประชาชน ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดชุมพร และสื่อมวลชนซึ่งมีวาระในการประชุมหารือถึงประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตข้างต้น ในส่วนของปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปัญหาข้อกฎหมาย และการร่วมกันหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือจัดทำข้อตกลงต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ตามประเด็นกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต เพื่อป้องกันและลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

Related posts