BEV บริษัทย่อยในกลุ่ม EA รับมอบ Certificate ISO/EC 17025 : 2017 ยกระดับมาตรฐานศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ เทียบเท่าระดับสากล

BEV บริษัทย่อยในกลุ่ม EA รับมอบ Certificate ISO/EC 17025 : 2017 ยกระดับมาตรฐานศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ เทียบเท่าระดับสากล

บจก. ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ BEV บริษัทย่อยในกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ ได้รับมอบ มอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025-2017)ความสามารถของปฏิบัติการทดสอบ โดยมี นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นประธานในพิธีมอบให้แก่ นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025-2561 (ISOIEC17025-2017)เป็นข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการในการดำเนินงานการทดสอบซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดด้านการบริหารงานคุณภาพและข้อกำหนดทางวิชาการโดยมาตรฐานนี้สามารถที่จะนำมาใช้ได้กับทุกองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025ที่กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเกณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ

เพื่อยืนยันว่าห้องปฏิบัติการมีการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพเป็นที่ชื่อถือเป็นมาตรฐานเดียวกันและถูกต้องตามหลักวิชาการในระดับ ากล2.3.ทะเบียนเลขที่ 0107551000061ใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ทดสอบของหน่วยรับรองใช้ในการยืนยันและยอมรับความสามารถของห้องปฏิบัติการโดยผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการหรือองค์กรหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

Related posts