นราธิวาส-“คณะส่วนล่วงหน้า ตรวจเยี่ยมพื้นที่ เตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”

นราธิวาส-“คณะส่วนล่วงหน้า ตรวจเยี่ยมพื้นที่ เตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”

 

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส, พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรนราธิวาส, นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส, นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ คณะส่วนล่วงหน้า

นำโดยพลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์ ราชองครักษ์ในพระองค์ และคณะ ออกตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส บริเวณโรงเรียนอิบตีวิทยา หมู่ที่ 7 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เมื่อปี พ.ศ. 2544 โรงเรียนอิบตีดาวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม(มูลนิธิ) รับเงินอุดหนุน 100% มีเนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา ก่อตั้งเป็นโรงเรียนปอเนาะ เมื่อปีพ.ศ.2506 และเปลี่ยนสภาพเป็นโรงเรียนเอกชน ตามมาตรา 15(1) เมื่อปีพ.ศ.2545 มีนักเรียน 2,858 คน

แยกเป็นระดับอนุบาล 456 คน ประถมศึกษา 817 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 799 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 399 คน มีอาคาร 19 หลัง จำนวน 75 ห้อง มีครูอาจารย์ 173 คน นักการภารโรง 5 คน โดยเตรียมการในการรายงานความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับต่างๆ ในปีที่ผ่านมามีนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ แพทย์แผนไทย

ซึ่งการดำเนินการเรียนการสอน มีความก้าวหน้าเป็นลำดับ มีการเรียนการสอนทางไกล แบบสื่อสารสองทาง มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ทำผ้าบาติก แกะสละไม้ คหกรรม ผลผลิตทางการเกษตร แปรรูปอาหาร โครงงานวิทยาศาสตร์ แปลงสาธิต โรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ บ่อเลี้ยงปลาดุก แปลงผักสวนครัว โดยมีนายยา ยูโย๊ะ เป็นผู้รับใบอนุญาต,นายซำซูดิง บาเห็ง เป็นผู้จัดการโรงเรียน, นานศุภกิต บินลาเซ็ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts