ปทุมธานี การแข่งขันกิจกรรมวไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๘

ปทุมธานี การแข่งขันกิจกรรมวไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๘

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดการแข่งขันกีฬา “วไลยอลงกรณ์สัมพันธ์” ครั้งที่ ๑๘ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานพิธี

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปรองดองและความสัมพันธ์อันดีต่อกันของนักศึกษา เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างพลานามัยของนักศึกษาให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อสร้างประสบการณ์การแข่งขันอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬา เพื่อเสริมสร้างการเล่นกีฬา โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด ในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา ๓ ชนิด กีฬา ดังนี้


๑. วอลเลย์บอล (ผสม ชาย-หญิง)
๒. แชร์บอล (ผสม ชาย-หญิง)
๓. กีฬาพื้นบ้าน
ซึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น กองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

Related posts