เครือข่าย “มูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกับไทยพาณิชย์ จ.น่าน” ลงพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร

เครือข่าย “มูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกับไทยพาณิชย์ จ.น่าน”
ลงพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ก.ย. 2563 ที่ผ่านมา เครือข่าย “มูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกับไทยพาณิชย์ จ.น่าน”จำนวน 4 คน
1.นางสมควร ธนะปัด2.นายผิน เรืองรินทร์ 3.นายพีรณัฐ สุปง 4.นางคองเวียง สิทธิโน ลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายมาอย่างสม่ำเสมอ ได้เยี่ยมเยือน นายสมชาย คำคัน คนพิการ ที่อาศัยอยู่ ณ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน และตามพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร โดยทางเครือข่ายฯมอบของเยี่ยมให้กำลังใจ และให้ความรู้เรื่องสิทธิของคนพิการ ตาม พระราชบัญัญติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพขีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และฉบับที่แก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2556 ที่ตนพึงจะได้ เช่น การรักษาพยาบาล การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการ การมีงานทำของคนพิการ เช่นเดียวกับที่ทางเครือข่าย”มูลนิธิเมาไม่ขับ” ได้รับความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ จาก “ธนาคารไทยพาณิชย์” ภายใต้ พรบ.ฯฉบับนี้

Related posts