ชุมพร –  ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล เพิ่มความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

ชุมพร –  ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล เพิ่มความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

วันนี้(23 มี.ค. 66) ณ บริเวณหาดทุ่งวัวแล่น ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, นายคงศักดิ์ คงปาน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ หน่วยอาสาสมัคร ร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล จังหวัดชุมพรในรูปแบบการฝึกซ้อมปฏิบัติ เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยทางทะเล รวมทั้ง เป็นการสนธิกำลังร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการดูแลความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จังหวัดชุมพรได้จัดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลขึ้น โดยการฝึกในครั้งนี้ ได้ดำเนินการฝึกใน 2 รูปแบบ คือการฝึกในรูปแบบ Table Top Exercise ซึ่งเป็นการฝึกด้านการอำนวยการ และระบบการสั่งการ โดยการโต้ตอบทางด้านเอกสาร ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 และการฝึกในรูปแบบ Drill หรือการปฏิบัติจริงตามสถานการณ์สมมุติในครั้งนี้ เพื่อฝึกการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ตั้งแต่กระบวนการค้นหาการช่วยเหลือ และการส่งกลับสายแพทย์ โดยเป็นการฝึกร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ และหน่วยอาสาสมัครต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานทุกหน่วย ได้เข้าใจถึงการจัดตั้งองค์กร และการบังคับบัญชาในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ได้เข้าใจในปฏิบัติในหน้าที่เฉพาะของตนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในทุกขั้นตอน และทุกหน่วยได้เข้าใจ และได้ทดสอบการใช้ระบบการสื่อสารเฉพาะกิจกรณีเกิดภัยพิบัติทางทะเล

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล จังหวัดชุมพรในรูปแบบการฝึกซ้อมปฏิบัติ ในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยทางทะเล รวมทั้ง เป็นการสนธิกำลังร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการดูแลความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยขอขอบคุณผู้ร่วมการฝึกซ้อม และหวังว่าการฝึกซ้อมปฏิบัติครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบัติภารกิจด้านการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนจังหวัดในภารกิจด้านดูแลความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัดชุมพร

ทั้งนี้จังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดแรกสู่ประตูภาคใต้ มีศักยภาพโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงามอยู่มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวประเภทหมู่เกาะ หาดทราย ชายทะเล ประกอบกับจังหวัดชุมพรได้กำหนดจัดงานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 24 – 28 มีนาคม 2566 บริเวณชายหาดทุ่งวัวแล่น ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดชุมพร เป็นการเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ ในความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้อย่างเป็นระบบ ใช้อุปกรณ์การช่วยชีวิต การค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสามารถสนับสนุนรวมทั้งสนธิกำลังร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกด้วย

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

Related posts