“สำนักงานกองทุนยุติธรรม” กระทรวงยุติธรรม สนับสนุนให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และสิทธิการจ้างงาน “คนพิการ” ตามกฎหมาย ณ จังหวัดชลบุรี

“สำนักงานกองทุนยุติธรรม” กระทรวงยุติธรรม สนับสนุนให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และสิทธิการจ้างงาน “คนพิการ” ตามกฎหมาย ณ จังหวัดชลบุรี


เมื่อวันที่ 22 -23 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (พัทยา) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลุบรี “นายสุรไกร นวลศิริ ” ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรม จังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนความรู้กฎหมาย “สิทธิการจ้างงานคนพิการ” พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท และเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมรับการอบรมฯ และขอให้การเข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านให้มากที่สุด

และยังให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายกระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจทางกฎหมายเพื่อนำไปใช้ในประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม เช่น พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ / พ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ ๒๕๖๒ / พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๙ / พ.ร.บ.คุ้มครองในคดีอาญา ๒๕๔๖ / พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖

 

อีกทั้งยังได้บรรยายภารกิจหลัก และบทบาทหน้าที่ของ “กองทุนยุติธรรม” กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทย และประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วยความเสมอภาค และเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดย “นางสาวภัสวรินทร์ กิตติโชคกุลพัทธ์” ว่าที่นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

การจัดอบรมโครงการฯในครั้งนี้แก่ประธานในพิธีฯ และขอขอบพระคุณ “สำนักงานกองทุนยุติธรรม” กระทรวงยุติธรรมที่ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการฯ ขอขอบพระคุณ “พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี” ที่ได้เสียสละเวลามีค่าเป็นวิทยากรร่วมบรรยายเกี่ยวกับสิทธิทาวกฎหมายของคนพิการ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างเสมอภาคต่อไป ในครั้งเป็นอย่างสูง

Related posts