ชุมพร – เปิด “โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ประกันภัยยางพารา

ชุมพร –  เปิด “โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ประกันภัยยางพารา

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=O4kzWDZ6230[/embedyt]

วันนี้(27 มี.ค. 66) ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานเปิด “โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ (ประกันภัยยางพารา)” ณ โรงแรมลอฟท์ มาเนีย บูติก โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยเกษตรกรชาวสวนยาง อาสาสมัครประกันภัยและกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการอบรม ซึ่งมีการบรรยายความรู้ในหัวข้อเรื่อง ผลิตภัณฑ์ประกันภัยยางพารา โดยผู้แทนจากสำนักงาน คปภ., การเพาะปลูกยางพารา การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การขอทุน เงินช่วยเหลือจาก ก.ย.ท ม.49(5) เหตุการณ์ภัยพิบัติ เช่น พายุเกย์ น้ำท่วมภาคใต้ ปี 2554 โดยผู้แทนจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร, การเพาะปลูกยางพารา โดย ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร, การช่วยเหลือของการยางแห่งประเทศไทย และความต้องการความครองคุ้มตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยตัวแทนเกษตรชาวสวนยาง, เงื่อนความคุ้มครองของกรมธรรม์ จากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

นางจุฑารัตน์ กองสินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ.โดยสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค ได้ดำเนินโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ มาเป็นปีที่ 3 เพื่อต่อยอดแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาออกเป็นกรมธรรม์ประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยงของประชาชนในท้องถิ่นนั้น พร้อมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงระบบประกันภัยโดยตรงกับความต้องการ ร่วมถึง การให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าถึงระบบประกันภัย และสามารถนำระบบประกันภัยเข้ามาใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม การประกันภัยยางพารา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำมาประชาสัมพันธ์ต่อเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อนำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง และได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันภัยยางพาราไปแล้วเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในปี 2566 จังหวัดชุมพร ได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัดในการจัดทำโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ (ประกันภัยยางพารา) ซึ่งเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายต่อยอดจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ในการสร้าง ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนด้วยการทำให้อุตสาหกรรมประกันภัยมีเสถียรภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชน พัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และปรับปรุงกระบวนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัยอย่างครบวงจร ผ่านการดำเนินนโยบายที่สำคัญในหลายด้าน การจัดทำโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยงของประชาชนในท้องถิ่นทั่วประเทศ และ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงระบบประกันภัย โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนา และส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้านการเกษตรในแต่ละพื้นที่ การประกันภัยยางพาราในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และขยายผลในพื้นที่จังหวัดชุมพร เนื่องจากยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้ และยังเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับ 2 ของประเทศ โดยจังหวัดชุมพร มีพื้นที่ปลูกยางพารามากกว่า 781,004 ไร่ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับ 2 ของจังหวัดชุมพร โดยในวันนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมบูรณาการกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร ในการจัดกิจกรรมเสวนาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยยางพารา เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และใช้ระบบประกันภัยในการบริหารความเสี่ยง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารความเสี่ยง อันจะสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

 

Related posts