เชียงใหม่-รมว.อว พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานวิจัยพัฒนาพื้นที่“ต้นแบบของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” (ชมคลิป)

เชียงใหม่-รมว.อว พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานวิจัยพัฒนาพื้นที่“ต้นแบบของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”

 

 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดยมี รองศาสตราจารย์ ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับ ณ TCDC เชียงใหม่ ศูนย์กลางความรู้ด้านการออกแบบและบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา กล่าวว่า ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่ มทร.ล้านนา มีความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ในการดำเนินงานวิจัยพัฒนาพื้นที่จนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงกับชุมชนพื้นที่และมีรูปธรรมความสำเร็จของ “ต้นแบบของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจ บนฐานวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่น และการพัฒนากลไกเพื่อดูดซับเศรษฐกิจภายในพื้นที่ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม

โดยในงานได้มีการจัดกิจกรรมนิทรรศการงานวิจัย“มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่กับการสร้างเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนา ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้นถิ่น” ประกอบด้วยโครงการ Koyori Project 2020 โครงการวิจัยพัฒนาเอกลักษณ์และการเสริมคุณค่าของหมู่บ้าน OTOP หัตถกรรมสิ่งทอในเขตภาคเหนือตอนบน อีกทั้งยังมีนิทรรศการ สรุปภาพรวมการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ได้แก่  โครงการ “พัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการ “การวิจัยและกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นของอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ บนฐานทรัพยากรชุมชนเพื่อมุ่งสู่การค้าที่เป็นธรรม

นอกจากนี้ มทร.ล้านนา ยังได้นำเสนอโครงการ โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัย มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร และทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ นวัตกรรม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผ่านการผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการต้อไป


นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts