ผู้บัญชาการทหารบก มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

ผู้บัญชาการทหารบก มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ผลิตรายการคุณภาพ ที่สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ของคนในสังคม ผ่านสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 ในโครงการ “สานฝันผู้ยากไร้” ทางรายการ The Diary ที่ บริษัท มังกี้ อีที จำกัด ได้ดำเนินการผลิตขึ้นมานานกว่า 16 ปี โดยให้การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านพักอาศัย มอบทุนการศึกษา และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นกับคนในชุมชน โดยผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้แทนในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครั้งนี้


วันนี้ที่ห้องพระบารมีปกเกล้า ภายในกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พลโท พนา แคล้วปลอดทุกข์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ ดร.พัดชา รักตะกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มังกี้ อีที จำกัด ผู้ผลิตรายการ The Diary ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 ในโครงการ “สานฝันผู้ยากไร้” ซึ่งเป็นโครงการที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ของคนในสังคม

โดยมอบงบประมาณสนับสนุนการสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ทหารกองประจำการ มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนในชุมชน และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่มีรายได้น้อยภายในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อกว่า 16 ปี และได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านพักอาศัยไปแล้วกว่า 37 ครั้ง ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 1 โดยในส่วนของกองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 9 ครั้ง เป็นเงินกว่า 450,000 บาท


ในโอกาสนี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก จึงได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการขอบคุณ ดร.พัดชา รักตะกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มังกี้ อีที จำกัด ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ผ่านโครงการ “สานฝันผู้ยากไร้” ในการสนับสนุนซ่อมแซมบ้านพักให้แก่ทหารกองประจำการ โดยมี พลตรี นิธิ อิงคสุวรรณ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 , พลตรี เอกอนันต์ เหมะบุตร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 , พันเอก ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 ,

พันเอก อภิชัย จูสนิท ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 111 , พันเอก ศรัณยนิษฐ์ สุทธิวัจน์ชินเดช ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 112 , พันเอก นรินทร์ภัทร์ ศิริวรรณ ผู้บังคับการกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 11 , และ คุณ รสิตารัชธ์ กรีวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รสิตา ซีฟู้ดส์ จำกัด ตลอดจนคณะนายทหารและส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้.

Related posts