ก.แรงงาน จัดกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์เผยแพร่ความรู้และการป้องกันโรคระบาดจากยุงลาย

ก.แรงงาน จัดกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์เผยแพร่ความรู้และการป้องกันโรคระบาดจากยุงลาย

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเดินรณรงค์กิจกรรม “จิตอาสากระทรวงแรงงานเผยแพร่ความรู้และการป้องกันโรคระบาดจากยุงลาย” โดยมี เรือเอก สาโรจน์ คมคาย ที่ปรึกษากฎหมาย นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และประชาชนโดยรอบกระทรวงแรงงานร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ บริเวณภายในกระทรวงแรงงานและชุมชนแฟลตดินแดงโดยรอบกระทรวงแรงงาน

นายบุญชอบ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.)เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด ศาสนสถาน สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันรณรงค์จัดกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กิจกรรมให้ความรู้และการป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องจากในห้วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2566 เป็นช่วงฤดูฝน เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดที่มาจากยุงลาย


ในส่วนของกระทรวงแรงงานจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคระบาดที่สามารถแพร่ระบาดจากยุงลายรวมถึงอาการและภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อติดเชื้อโรค เพื่อสอนวิธีการป้องกันและควบคุมโรคที่สามารถแพร่ระบาดจากยุงลาย ตั้งแต่การใช้ยากันยุง การใส่เสื้อผ้าที่ป้องกันยุง การใช้ที่กันยุงในบ้าน การล้างทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันโรคระบาดจากยุงลายระหว่างกระทรวงแรงงานและชุมชน

รวมทั้งเพื่อสร้างการตระหนักให้กับประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญของการทำความสะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อลดโอกาสในการเพิ่มชึ้นของการระบาด และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงแรงงานกับประชาชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงอีกด้วย


“กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และการป้องกันโรคระบาดจากยุงลายบริเวณภายในกระทรวงแรงงานและชุมชนแฟลตดินแดงโดยรอบกระทรวงแรงงานในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมจิตอาสากระทรวงแรงงานที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงษ์ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกให้คนไทยรู้จักการให้ แบ่งปัน มีจิตอาสา มีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีความกตัญญูตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่เห็นต่อประโยชน์ส่วนตน” นายบุญชอบ กล่าวท้ายสุด

Related posts