นิพนธ์ ชวน นักธุรกิจรุ่นใหม่ ถก ทางรอดเศรษฐกิจเมืองสงขลา-หาดใหญ่ ชู การลงทุนภาครัฐ และ แลนมาร์ค หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

นิพนธ์ ชวน นักธุรกิจรุ่นใหม่ ถก ทางรอดเศรษฐกิจเมืองสงขลา-หาดใหญ่ ชู การลงทุนภาครัฐ และ แลนมาร์ค หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

 


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) พบปะกับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมรับฟัง แนวทางในการพัฒนาจังหวัดสงขลา ยกระดับเมืองหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล ประธานฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ หอการค้าจังหวัดสงขลา และกลุ่มนักธุรกิจคนรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมพบปะพูดคุย


ทั้งนี้ นายนิพนธ์ รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย ได้เข้ารับฟัง Project จาก กลุ่มคนรุ่นใหม่ ในการที่จะพัฒนาจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะการสร้างจุดเด่น ในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคการศึกษา ที่ทางกลุ่มต้องการให้มีการพัฒนา เพื่อเป็นจุดขายใหม่ๆ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว หรือการสร้างโปรเจ็คใหม่ๆจากภาคอุตสาหกรรม เช่น การจับมือระหว่างโรงพยาบาลเอกชนกับโรงแรมเพื่อรองรับการรักษาพยาบาลและบริการระดับสูง หรือ เป็น Medical Hub ของภาคใต้เป็นต้น เพื่อให้เกิดการลงทุนในประเทศ และในอีกหลากหลายประเด็นที่ทางกลุ่มคนรุ่นใหม่ ได้ฝากถามถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ช่วยขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดสงขลา


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันนี้ได้มาร่วมรับฟังการเสวนาของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคนกลุ่มนี้ ในอันที่จะร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดสงขลา รวมถึงอำเภอหาดใหญ่ให้ก้าวเดินไปข้างหน้า พร้อมกับให้ข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ของแต่ละภาค ทั้งเรื่องของการเที่ยว เรื่องของอุตสาหกรรม หรือเรื่องของการศึกษา ซึ่งก็ได้ให้แง่คิดว่าควรที่จะทำอย่างไร หลังจากที่โควิด-19 เข้ามาทำให้เศรษฐกิจบ้านเราเริ่มซบเซา ในทุกๆด้าน

คนกลุ่มนี้มาร่วมกันหาทางออก เพื่อที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวในบ้านเรา รวมถึงการที่เราต้องมีโปรเจ็คใหม่ๆเกิดขึ้น ซึ่งผมได้ฝากประเด็นไว้ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ ถึงแนวคิดในการพัฒนาจังหวัดสงขลา แนวมุมมองของกลุ่มคิดอย่างไร ในส่วนของภาพรวมของจังหวัดก่อน แล้วค่อยย่อยลงมาถึงหาดใหญ่ อยากเห็นจังหวัดสงขลาขับเคลื่อนอย่างไร โดยทำเป็นแผนของจังหวัด และเอาเฉพาะประเด็นที่สำคัญ และ ข้อที่ 2. ในอำเภอหาดใหญ่เราจะทำอะไร


ซึ่งผมได้รับปากจะประสานกับทางจังหวัด และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง มาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อร่วมกันหาแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดสงขลาต่อไป
สำหรับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่(YEC) นั้น ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมบทบาทของนักธุรกิจรุ่นใหม่ ในการสนับสนุนพัฒนาความพร้อมด้านทักษะ ความเป็นผู้นำ การบริหารธุรกิจ การจัดการในด้านต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เป็นการรวมตัวของลูกหลาน ของผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชน ในจังหวัดสงขลา

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts