อบจ.ชุมพร จับมืออาจารย์มหาลัยดัง บุกตลาดออนไลน สร้าง QR Code ผลิตภัณฑ์การเกษตร หวังสร้างเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้ชุมชน

อบจ.ชุมพร จับมืออาจารย์มหาลัยดัง บุกตลาดออนไลน สร้าง QR Code ผลิตภัณฑ์การเกษตร หวังสร้างเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้ชุมชน

วันที่ 30 ส.ค.66 นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการอบรม สร้าง QR Code ผลิตภัณฑ์การเกษตร ขยายตลาดออนไลน์ สร้างเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้กับชุมชนต่างๆ โดยมีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ มีผู้สนใจจากกลุ่มชุมชนต่างๆในทุกอำเภอเข้าร่วมจำนวนมาก

นางสาวพันธนีย์ มิ่งขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อำเภอท่าแซะ เขต 1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี การสื่อสารแบบไร้สาย มีส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาด้านการตลาดออนไลน์ จึงได้ปรึกษากับ นายก อบจ.ชุมพร ขอจัดทำโครงการอบรมทำ QR Code ผลิตภัณฑ์การเกษตรและขยายตลาดออนไลน์ขึ้น เพราะในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี การสื่อสารแบบไร้สาย ได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้น สิ่งที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการเกษตรให้ก้าวหน้าก็คือความคิดสร้างสรรค์ที่ประยุกต์ใช้กับอินเทอร์เน็ต ซึ่งเกษตรกร

ยุคใหม่นอกจากจะต้องเรียนรู้วิธีการเพาะปลูกแล้ว ยังต้องเรียนรู้วิธีการทำธุรกิจเกษตรแบบสมัยใหม่ควบคู่ไปด้วย อาทิ การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การสร้างแบรนด์ การถ่ายภาพสินค้า การสร้าง Content เพื่อช่วยให้เกษตรกรนำเสนอสินค้าให้เข้าถึงตลาดดิจิทัลมากขึ้น สามารถเพิ่มรายได้ อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของกาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่ง

ยื่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ที่มีการกิจหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริม และแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ จึงได้จัดทำโครงการอบรมทำ QR Code ผลิตภัณฑ์การเกษตรและขยายตลาดออนไลน์ขึ้น เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าการเกษตร ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยประชาชนและเกษตรกรในจังหวัดชุมพร

 

นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารสมัยใหม่ เข้ามาจัดทำการตลาดออนไลน์ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดที่มีการผลิตพืชผลการเกษตรหลากหลายชนิด นอกจากจะสามารถจำหน่ายผลสดได้แล้ว ยังสามารถที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆของกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ชุมชน หมู่บ้านต่างๆได้อีกด้วย โดยส่วนตัวแล้ว ในแต่ละวันจะ คอยติดตามสื่อสารโซเชียล ที่มีอยู่เช่น Facebook ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร Facebook ส่วนตัวของ นายก อบจ. tiktok ส่วนตัว ทำให้ พี่น้องประชาชน เข้าถึงผู้บริหารในระดับจังหวัดได้ จึงเห็นว่าปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีความสำคัญมากดังนั้นคิดว่าโครงการอบรม สร้าง QR Code ผลิตภัณฑ์การเกษตร ขยายตลาดออนไลน์ สร้างเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

Related posts