ชุมพร – การแข่งขันกีฬา “เอกชนสัมพันธ์” ครั้งที่ ๔ ท่าแซะ – ปะทิว เกมส์  มิตรภาพ เหนือชัยชนะ

ชุมพร – การแข่งขันกีฬา “เอกชนสัมพันธ์” ครั้งที่ ๔ ท่าแซะ – ปะทิว เกมส์  มิตรภาพ เหนือชัยชนะ

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00น นางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ ศึกษาธิการจังหวัดชุมพรให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ (เครือข่ายท่าแซะ – ปะทิว) ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ร่วมกับนายวีระวุฒิ บุญหนาท่านประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขันผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะและโรงเรียนอนุบาลอัลบานีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนเครือข่ายท่าแซะ-ปะทิว คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ   การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้กำหนดการจัดแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ถึง ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมีโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะและโรงเรียนอนุบาลอัลบานีย์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

นายวีระวุฒิ บุญหนา กล่าวว่าที่มาของโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์เครือข่ายท่าแซะ-ปะทิว นั้น เริ่มต้นมาจากการที่โรงเรียนเอกชนในจังหวัดชุมพรขาดเวทีการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาเยาวชน โรงเรียนเอกชนในอำเภอท่าแซะจึงมีแนวคิดร่วมกันว่าควรจะจัดการแข่งขันกีฬาในเครือข่ายเอกชนด้วยกันเองโดยเริ่มต้นในปี 2560 ต่อมาจึงเชิญโรงเรียนในเขตอำเภอปะทิวเข้าร่วมการแข่งขันในปี 2561 โดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จนกระทั่งในปี 2563 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับโรงเรียนอนุบาลอัลบานีย์ แต่เนื่องจากติดสถาณการณ์ของโควิด 19 จึงได้เลื่อนการจัดการแข่งขันมาจัดในปีนี้  ทั้งนี้โรงเรียนเอกชนเครือข่าย ท่าแซะ-ปะทิว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาเยาวชน และมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้ครูและนักเรียนของโรงเรียนเอกชนในอำเภอท่าแซะและอำเภอปะทิว มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน รวมทั้งให้รู้จักคุณค่าการเล่นกีฬา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด มุ่งเน้นให้เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างกัน  ดังคำขวัญที่ว่า “มิตรภาพอยู่เหนือชัยชนะ” และยังคงมุ่งหวังว่าจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

ในการจัดการแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์ เครือข่ายที่แซะ-ปะทิวในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด ๖ ประเภท คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล เปตอง กรีฑา กีฬาพื้นบ้านและกีฬาอนุบาล โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6 โรงเรียนดังนี้ โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ โรงเรียนอนุบาลอัลบานีย์ โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย โรงเรียนดรุณรัตน์โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์

นางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ กล่าว ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาเอกชนสัมพันธ์”เครือข่ายท่าแซะ-ปะทิว ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันนี้

จากการได้รับฟังคำกล่าวรายงานของท่านประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน รู้สึกภาคภูมิใจที่ทางโรงเรียนร่วมกับโรงเรียนเอกชนทั้ง ๖ โรงเรียนในเครือข่ายท่าแซะ-ปะทิวที่ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาได้พัฒนาตนเองไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เห็น ความสามัคคี ความพร้อมเพรียงของคณะครู ผู้นำชุมชน นักเรียน เยาวชน ประชาชน และผู้ปกครอง ตลอดจนได้เห็นถึงความพร้อมของโรงเรียนในการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วย

การกีฬานอกจากได้ฝึกทักษะทางด้านกีฬาแล้ว ยังเป็นการฝึกความสามัคคี ฝึกให้เป็นคนที่ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการทำงานเป็นทีม ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี นอกจากนี้ยังก่อให้เกิด ความสุขและความเพลิดเพลินได้อีกด้วย

ในโอกาสนี้ ดิฉันขอให้การแข่งขัน “กีฬาเอกชนสัมพันธ์” เครือข่ายท่าแซะ-ปะทิว ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันนี้ ประสบความสำเร็จ ราบรื่นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ และจะพยายามผลักดันให้มีการแข่งขันกีฬารูปแบบนี้ในระดับจังหวัดต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

 

 

 

 

Related posts