ชุมพร – สมาคมชาวจังหวัดชุมพร มอบเงิน 60,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการเปิดศูนย์หัวใจ สำหรับบริการชาวจังหวัดชุมพร

ชุมพร – สมาคมชาวจังหวัดชุมพร มอบเงิน 60,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการเปิดศูนย์หัวใจ สำหรับบริการชาวจังหวัดชุมพร

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. พลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ นายกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร และนายลือชัย มณีศรี กรรมการและเลขาธิการ นำเงินจำนวน 60,000 บาท เป็นเงินจากผู้บริจาคผ่านสมาคมชาวจังหวัดชุมพร รวม 55 ราย มามอบให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อสมทบทุนในการเปิดศูนย์หัวใจ สำหรับบริการชาวจังหวัดชุมพรและใกล้เคียง

MVI_2164

รายนามผู้บริจาคเงินสมทบการเปิดศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

1 พลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ จำนวน 2,000 บาท   2 นายอาทิตย์ สินธพานนท์ จำนวน 2,000 บาท    3 นายวินัย วรรณขจรกิจ จำนวน 2,000 บาท   4 นายลือชัย มณีศรี จำนวน 1,496 บาท 5 นายยงยุทธ เพ็ชร์สุวรรณ จำนวน 2,000 บาท  6 นายชาญ เรืองวุฒิชนะพืช จำนวน 1,000 บาท  7 นายบวรศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา จำนวน 500 บาท  8 นายชัชวาลย์ กุลทอง จำนวน 1,000 บาท 9 นายเจริญศักดิ์ ตันตระกูล จำนวน 1,000 บาท 10 นางอำไพ วรพิวุฒิ จำนวน 2,000 บาท 11 นายโกสินธ์ จินาอ่อน จำนวน 1,999 บาท  12 นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน จำนวน 1,000 บาท 13 นางสาวประไพศรี วิสัยจร จำนวน 1,000 บาท 14 นายอมฤต สุวรรณเศวต จำนวน 2,000 บาท  15 นางจุรีรัตน์ ปัญญารักษ์ จำนวน 1,000 บาท  16 นางศรีสุดา รุกเขต จำนวน 1,000 บาท 17 นายบรรจง หนูบรรจง จำนวน 1,000 บาท 18 นางนงนาถ กมลาศน์ ณ อยุธยา จำนวน 1,000 บาท  19 นายสถาพร สัปปพันธ์ จำนวน 1,000 บาท  20 นายมนัส รวดเร็ว จำนวน 1,000 บาท 21 นายธนิต สังขนิตย์ จำนวน 1,000 บาท  22 นางเจียม กุวังคดิลก จำนวน 500 บาท  23 นายมานพ เลาห์ประเสริฐ จำนวน 1,000 บาท 24 นางเพ็ญพิชญา ตระหง่าน จำนวน 2,000 บาท  25 พ.ต.ท.พิมล คงทอง จำนวน 500 บาท  26 นายเชาวลิต นางยุพา ฤทธิช่วย จำนวน 1,000 บาท  27 นายบัญชา ปรางน้อย จำนวน 500 บาท  28 นายสุทิตย์ เตี่ยวหู จำนวน 500 บาท  29 นายกฤตพัฒน์ จุลไสย จำนวน 1,000 บาท  30 นายทวีป คนบุญ จำนวน 1,000 บาท 31 นายประชัย ศรีจามร จำนวน 505 บาท  32 นายเมตตา อารีย์ จำนวน 1,000 บาท  33 นายปกรณ์ ปัญจะวัฒนนท์ จำนวน 1,000 บาท 34 นายสมยา ทัศนสุวรรณ จำนวน 500 บาท 35 นายประสิทธิ์ เกตุแก้ว จำนวน 1,000 บาท  36 นายพรมโชติ แสงปัดสา จำนวน 500 บาท 37 ร้อยตำรวจเอกนุกูล ฐินะกุล จำนวน 500 บาท 38 นายชีวพัฒน์ เกื้อฉิม จำนวน 500 บาท  39 นางมาลัย สุดฉลียว จำนวน 4,000 บาท  40 นายชำนาญ นราพจนวงศ์ จำนวน 500 บาท 41 นายสุเทพ ใจอ่อน จำนวน 1,000 บาท  42 นายสำรอง ขวัญเมือง จำนวน 500 บาท  43 นายปยุต ปดิฐพร จำนวน 1,000 บาท 44 ดร.สมยศ แสงสุวรรณ จำนวน 2,000 บาท 45 นางสมจินตนา ผุดเพชรแก้ว จำนวน 1,000 บาท 46 นายบัญชา ปรางน้อย จำนวน 500 บาท 47 นายบัญชา ตฤษณาภราดร จำนวน 500 บาท 48 นายบุญธรรม พรหมภินันท์ จำนวน 1,000 บาท  49 นางคนึงนิจ จ้อยพจน์ จำนวน 1,000 บาท 50 นายสมศักดิ์ บุญจำนงค์ จำนวน 500 บาท  51 นายสกล กุลมะลิวัลย์ จำนวน 1,000 บาท  52 พันเอกสุบิน นิสภา จำนวน 1,000 บาท 53 นายพนม ผุดเพชรแก้ว จำนวน 1,000 บาท  54 นางจอง มณทิพย์ จำนวน 1,000 บาท 55 นายพุธทรัพย์ มณีศรี จำนวน 1,000 บาท   รวม 55 ราย จำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 08189235141

 

Related posts