ชุมพร – สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร แถลงผลการดำเนินงานในรอบ 11 เดือน

ชุมพร – สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร แถลงผลการดำเนินงานในรอบ 11 เดือน

วันนี้(5 ก.ย. 66) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร นำโดยนายประกอบ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร แถลงผลการดำเนินงานในรอบ 11 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนสิงหาคม 2566) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านป้องกันการทุจริต ด้านปราบปรามการทุจริต และด้านตรวจสอบ-ทรัพย์สิน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อป้องกันการทุจริต โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่ เครือข่ายชมรม STRONG ส่วนราชการ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพร

ประเด็นแถลงผลการดำเนินการ สรุปเป็นผลงานภารกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านป้องกันการทุจริต ด้านปราบปรามการทุจริต และด้านตรวจสอบทรัพย์สิน โดยภารกิจด้านป้องกันการทุจริต ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริต โดยการดำเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริตตามโมเดล STRONG เป็นเครือข่ายจนกระทั่งพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริต จำนวน 7 อำเภอ และได้มีการขยายเครือข่าย STRONG เยาวชนฯ นักศึกษาจาก 4 สถาบัน ในการป้องปราม เฝ้าระวัง และขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริต ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานการติดตามเฝ้าระวังกรณีมีประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต รวมทั้งการติดตามการผลักดันมาตรการสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ได้ดำเนินการแนะนำให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว และหากเป็นกรณีที่เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบก็ดำเนินการส่งเรื่องไปยังภารกิจปราบปรามการทุจริตเพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่อไป ในด้านการส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐเข้าสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร สำหรับการประเมิน ITA ของจังหวัดชุมพรมีหน่วยงานที่เข้าสู่การประเมินจำนวน 80 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

สำหรับภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริต งานตรวจสอบเบื้องต้น 93 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 73 เรื่อง, งานไต่สวนเบื้องต้น 25 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 เรื่อง,ภารกิจด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชุมพร ที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 79 แห่ง, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องยื่นบัญชี จำนวน 2 บัญชี, ตำแหน่งที่ต้องประกาศเปิดเผยต่อสาธารณะ จำนวน 79 บัญชี

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

 

Related posts