ททท.ออนทัวร์ “หรอยแรง…ล่องใต้”   โชว์แหล่งท่องเที่ยวด้ามขวานทอง 14 จังหวัด

ททท.ออนทัวร์ “หรอยแรง…ล่องใต้”   โชว์แหล่งท่องเที่ยวด้ามขวานทอง 14 จังหวัด

ททท. จัดคาราวานรถยนต์ “หรอยแรง…ล่องใต้” ประจ าปี 2566  แนวคิด “14:24:365 หรอยแรง…แหล่งใต้” ปกัษ์ใต้-เที่ยวได้ เพื่อคนทั้งมวล (Tourism for all) พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เส้นทาง ชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สงขลา-ปัตตานี- นราธิวาส-ยะลา-สตูล-ตรัง-กระบี่-ภูเก็ต-พังงา-ระนอง

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) (ส านักงานใหญ่)  จัดพิธีเปิด คาราวานรถยนต์ “หรอยแรง…ล่องใต้” ประจ าปี 2566 แนวคิด “14:24:365 หรอยแรง…แหล่งใต้” ปักษ์ใต้-เที่ยว ได้ เพื่อคนทั้งมวล (Tourism for all) น าทัพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจาก กทม. เดินทางไป สมทบกับเครือข่ายพันธมิตรทางการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ตามเส้นทาง ชุมพร-สุราษฎร์ ธานี-นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สงขลา-ปัตตานี-นราธิวาส-ยะลา-สตูล-ตรัง-กระบี่-ภูเก็ต-พังงา-ระนอง ระหว่างวันที่       15 – 26 กันยายน 2566 ภายใต้แนวทาง “เที่ยวใต้ : สะดวกสบายทันสมัย ปลอดภัยได้มาตรฐาน และสัมผัสกับ ประสบการณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน” “14:24:365 หรอยแรงแหล่งใต้” ปักษ์ใต้-เที่ยวได้ เพื่อคน ทั้งมวล (Tourism for all)             นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ประธานในพิธีเปิดคาราวาน รถยนต์ “หรอยแรง…ล่องใต้” ประจ าปี 2566 กล่าวว่า ททท.  ได้ด าเนินโครงการเที่ยวใต้เที่ยวง่าย…หรอยแรงได้ทั้ง ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรูปแบบการเดินทางด้วยรถยนต์แบบขับรถท่องเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวข้ามกลุ่ม Cluster อันดามัน อ่าวไทย และชายแดนใต้ ข้ามภูมิภาค ส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวเด่น ๆ แต่ละพื้นที่ เช่น Natural Food Thailness กจิกรรมงานประเพณี ที่พัก ร้านอาหาร ซง่ึได้รับสินค้ามาตรฐาน Tourism For All รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวพิเศษรวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว Soft Power (5 F) สอดแทรกด้วยสินค้า GI และ Smart Farmer และกิจกรรม RT STGs สร้างจิตส านักในการอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสร้าง การรับรู้ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ประสบการณ์ถึงวิถีชุมชนของแต่ละพื้นที่ อีกทั้งยังมุ่งเน้นและส่งเสริมกลุ่มชุมชนที่มีความพร้อมในการเสนอขาย สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของชุมชนแต่ละพื้นที่เป้าหมาย ส าหรับการจัดคาราวานรถยนต์ “หรอยแรง…ล่องใต้” ประจ าปี 2566 ครั้งนี้ ททท. ร่วมกับพันธมิตร   จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ภายใต้แนวคิดที่มีการจัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ผ่านการ ด าเนินงานร่วมกับเครือข่าย สมาคมและสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายการบิน บริษัท น าเที่ยว ในพื้นที่ ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชนต่าง ๆ โดยก าหนดจัดกิจกรรม Agent Media Fam Trip ในรูปแบบ

คาราวานรถยนต์ ภายใต้ชื่อกิจกรรมคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภาคใต้ “หรอยแรง…ล่องใต้ ประจ าปี  2566”  ในวันที่ 15-26 กันยายน 2566 ณ พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เส้นทาง ชุมพร-สุราษฎร์ธานี- นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สงขลา-ปัตตานี-นราธิวาส-ยะลา-สตูล-ตรัง-กระบี่-ภูเก็ต-พังงา-ระนอง ภายใต้แนวทาง “เที่ยวใต้ : สะดวกสบายทันสมัย ปลอดภัยได้มาตรฐาน และสัมผัสกับประสบการณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ ความยั่งยืน” “14:24:365 หรอยแรงแหล่งใต้” ปักษ์ใต้-เที่ยวได้ เพื่อคนทั้งมวล (Tourism for all)  เพื่อส่งเสริม การตลาดภูมิภาคภาคใต้ โดยมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ระหว่างทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวและร่วมส ารวจ ทดสอบสินค้าทางการ ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ และเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน พันธมิตรในการผลักดันและส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นให้มีศักยภาพพร้อมขาย ตลอดจนสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ใน การอนุรักษ์ไปพร้อมกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ  นอกจากนี้ ทาง ส านักงาน ททท. ภาคใต้ ได้ร่วมแถลงแนวทางการด าเนินแผนการตลาดท่องเที่ยวในแต่ละ พื้นที่ และกิจกรรมแลกเปลี่ยน Contact แหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งเชิญชวนแต่งตัวตาม Theme แต่ละจังหวัดใน แต่ละวัน มีของรางวัลมอบให้ในงานเลี้ยงประจ าวันทุกวัน สามารถติดตามชม Live สด และติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : เที่ยวใต้ by ททท.  https://www.facebook.com/tiewtaibytat

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

Related posts