ตราด/สถานการณ์เปลี่ยนไป โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ชมรม To Be Num bet Ohe โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรู้เท่าทัน สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด (ชมคลิป)

ตราด/สถานการณ์เปลี่ยนไป โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ชมรม To Be Num bet Ohe โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรู้เท่าทัน สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=vWN1yExBUYQ[/embedyt]

 

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ของวันที่ 7 กันยายน 2563 ที่ห้องโสดทัศนศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม นายสำเนา บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรู้เท่าทันสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และทีมวิทยากรจากสถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่และนักเรียน ม.1-2และม.3 เข้าร่วมโครงการฯจํานวน 25 คน ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ได้ร่วมกับสถานศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม


สังคมปัจจุบันนี้ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลายๆด้านอย่างมากมาย ทั้งในด้านข่าวสาร และสิ่งบันเทิงเริงรมย์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวเราท่ามกลางยุคสมัยที่เรียกว่า โลกาภิวัฒน์ ไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงต่างๆหรือร้านเกมส์ และการนำเอาอารยธรรมของชาวตะวันตกมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาชนออกนอกแนวทาง โดยมิอาจที่จะประคับประคองเอาไว้ได้ เยาวชนบางคนต้องตกเป็นทาสของของความเจริญด้านวัตถุ

ไม่สนใจใยดีกับหลักการของศาสนาวันๆเอาแต่เล่นเกมส์ พูดคุยโทรศัพท์ มั่วสุมเสพยาติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย ทำแต่เรื่องไร้สาระกระทำเรื่องไม่ดีต่างๆอย่างไม่มีความยับยั้งชั่งใจ ทำเหมือนกับเป็นเรื่องปกติ ทำจนเกิดความเคยชิน จนในที่สุดเห็นสิ่งไม่ดีกลายเป็นดี จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้จักกิจกรรมแบ่งกลุ่ม และจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขและเยียวยาอย่างเร่งด่วนในการปรับเปลี่ยนบริบทการพัฒนาประเทศจากการมุ่งเน้นแข่งขันด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

ให้มีการพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านจิตใจควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยมิติทางศาสนานำศีลธรรมกลับคืนสู่สังคมเพื่อปรับเปลี่ยนและสร้างค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นค่านิยมที่ดีงามของสังคมไทย สร้างปฏิสัมพันธ์นำหลักธรรมและวิถีปฏิบัติทางศาสนามาเผยแพร่สู่สังคม โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน ที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี

ทำให้คนในสังคมยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และควรยึดถือเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านจิตใจ ควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างปัญญา การพัฒนาด้วยกระบวนการดังกล่าวนี้จะเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จึงได้ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่จึงได้เลือกโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาได้จึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว

และได้ให้ความสำคัญพร้อมทั้งต้องการพลิกฟื้นคุณค่าทางศีลธรรมและจริยธรรมจึงได้จัดโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรู้เท่าทัน สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีสภาพจิตใจที่ดีและมีกำลังใจที่จะต่อสู่กับสังคมแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนตามกระแสโลกาภิวัฒน์ด้วยความมั่นใจและเข้มแข็ง พร้อมทั้งมีความมั่นใจในตนเอง สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และสร้างพื้นที่ปลอดภัย สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts