พก. ร่วมเสวนาโครงการประกอบอาชีพนวดของคนตาบอด หลังการแพร่ระบาด COVID-19

พก. ร่วมเสวนาโครงการประกอบอาชีพนวดของคนตาบอด หลังการแพร่ระบาด COVID-19

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมาย นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ เข้าร่วมเสวนาอภิปรายเรื่องโรคติดเชื้อฯ COVID-19 ในประเทศไทย ผลกระทบและโอกาสในการยกระดับการให้บริการนวดแผนไทยของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพคนตาบอด เพื่อให้ความรู้แนวทางป้องกัน ควบคุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่สำคัญ และมีข้อเสนอแนะให้เป็นตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ของ สบค. กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้เริ่มเปิดกิจการและให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โดยครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 จากทั้งหมด 4 รุ่น โดยมีผู้ประกอบการนวดคนพิการทางการเห็น หมอนวดตาบอด จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 160 คน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมบริการสนับสนุนสุขภาพ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ นายคำดี สารวิทย์ ผู้แทนสถานประกอบการนวดคนพิการทางการเห็น และสมาคมวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย เป็นวิทยากรร่วมอภิปราย พร้อมผู้ประกอบการร้านฯ เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย

#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Related posts