เทศกาลสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจังหวัดแพร่”

สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จัดงานเทศกาลสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจังหวัดแพร่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจสินค้าเกษตรปลอดภัย หลังวิกฤติโควิด-19

 

จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงกระแสของการบริโภคอาหารปลอดภัยในปัจจุบันหลังจากเกิดวิกฤติการณ์ โควิด-19 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการ สินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์เด่นในจังหวัดแพร่ได้มีช่องทางในการจัดจำหน่ายและขยายโอกาสในการดำเนินธุรกิจ จึงได้จัดงานเทศกาลสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2563 ณ กาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

นายวรญาณ  บุญณราช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ตามที่ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วไป เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคกับวิถีการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ พฤติกรรมเหล่านี้จะกลายเป็นความปกติใหม่ หรือ New Normal ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต ภาคธุรกิจ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และในภาค อื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีทั้งแง่บวกและแง่ลบ ซึ่งจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และมองหาโอกาสจากวิกฤตดังกล่าว


การจัดงาน “เทศกาลสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจังหวัดแพร่” ในครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ผลักดันและส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่เกษตรอินทรีย์ ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการจับจ่ายใช้สอยและรับทราบถึงสินค้าดีของผู้ประกอบการ ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดแพร่ให้ฟื้นกลับมาสู่ภาวะที่ดีขึ้นหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันเศรษฐกิจจังหวัดแพร่โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กลับมาคึกคักมากขึ้นและเข้าสู่สภาวะปกติ พร้อมยกระดับฐานะการผลิตเกษตรอินทรีย์และสร้างเครือข่ายช่องทางการตลาดแก่เครือข่ายเกษตรกร สร้างรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพัฒนา ต่อยอดธุรกิจเกษตร ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง


นายสมมารถ สยมภาค  เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่ได้คัดสรรและนำสินค้าที่มีคุณภาพมาจำหน่ายภายในงานกว่า 60 คูหา ประกอบด้วยสินค้าประเภทเกษตรที่มีศักยภาพ สินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/กลุ่มส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร/ตลาดเกษตรกร /young smart farmer/ชุมชนท่องเที่ยว  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภายในงานที่เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นงานอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการตลาด เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่

สร้างรายได้ เพิ่มพันธมิตรทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจส่งเสริมศักยภาพ ขีดความสามารถ และเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการเกษตรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/กลุ่มส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร/ตลาดเกษตรกร/young smart farmer/ชุมชนท่องเที่ยว/กิจกรรม Lucky Draw/ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี ทุกวันตลอดการจัดงาน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2563  ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. – 21.00 น. ณ กาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : เทศกาลสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจังหวัดแพร่ https://www.facebook.com/phraefestival และลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์ได้ที่ www.bc-register.com

Related posts