อุบลราชธานี-โครงการฝึกอบรมอาชีพทำไม้กวาดทางมะพร้าว สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ”

อุบลราชธานี-โครงการฝึกอบรมอาชีพทำไม้กวาดทางมะพร้าว สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ”

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 นายรามฤทธิ์ อุราสาย ประธานชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทน “ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี” เปิด “โครงการฝึกอบรมอาชีพทำไม้กวาดทางมะพร้าว สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ” ณ ชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวร่างกายจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 159 หมู่ที่ 16 ตำบลไร่น้อยอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมการรับฝึกอบรม จำนวนมากกว่า 40 คน โดยได้รับสนับสนุนจาก”กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 38,295 บาท โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้ ออกจากบ้านและมาใช้ชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น รวมถึง การเสริมสร้างทักษะความรู้ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว เพื่อจะได้เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนพิการและครอบครัวคนพิการ นำไปสามารถประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ นายรามฤทธิ์ อุราสาย ประธานชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายจังหวัดอุบลราชธานี ยังเป็นตัวแทนคนพิการในจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวขอบคุณ “กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ” สังกัด “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ” ที่ได้มอบโอกาสในการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อคนพิการทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง และทาง ประชาชนคนพิการในจังหวัดออุบลราชธานี ก็จะนำ การฝึกอบรมการเรียนรู้และทักษะต่างๆที่ได้เรียนรู้มาในครั้งนี้จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในวันข้างหน้าเพื่อจะได้เป็นการสร้างคุณค่าให้กับคนในครอบครัวโดยที่จะไม่ถูกมองว่าเป็นภาระต่อครอบครัวชุมชนสังคมต่อไป

Related posts