ยุทธศาสตร์ใหม่เกษตรไทย

ยุทธศาสตร์ใหม่เกษตรไทย

 


วันที่ 8 ก.ย.63 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายหลักสูตร นักบริหารการเกษตรระดับสูง (นบส.) รุ่น 76 หัวข้อ ”ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) โดยมีข้าราชการกระทรวงเกษตรระดับอำนวยการ 122 คน ที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ารับการอบรมผ่านระบบ Zoom

โดยการบรรยายประกอบไปด้วย 8 หัวข้อหลัก 1. บริบทโลก 2020 2. ปรากฎการณ์ COVID-19 3.ยุทธศาสตร์เกษตร 5 ด้าน 4. นโยบายปฏิรูปเกษตรยุค COVID -19 5. Digital Transformation กระทร วงเกษตรฯ 2020 6. ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) 7.ความร่วมมือเชื่อมโยง เกษตรฯและทุกภาคส่วน 8.โอกาสทางธุรกิจเกษตร (Investment & Bussiness Matching)

 

พร้อมทั้งนโยบายการขับเคลื่อนเฟส 2 เดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2563 ใน 17 ด้าน เพื่อผลักดันนโยบาย เทคโนโลยีเกษตร 4.0 ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมให้ผู้บริหารในอนาคตของหน่วยงานราชการได้เข้าใจและสามารถรับมือกับอนาคตและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเกษตรไทย และเศรษฐกิจไทยหลัง COVID – 19 ต่อไป

 

Related posts