กระทรวงเกษตรฯเดินหน้าจัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เร่งจัดทำ บิ๊กดาต้า พร้อมผนึกปตท.และUniconXหนุนเกษตรกรจำหน่ายสินค้าออร์กานิคทั้งออฟไลน์และออนไลน์

กระทรวงเกษตรฯเดินหน้าจัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เร่งจัดทำ บิ๊กดาต้า พร้อมผนึกปตท.และUniconXหนุนเกษตรกรจำหน่ายสินค้าออร์กานิคทั้งออฟไลน์และออนไลน์

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงวันนี้ (9 ก.ย.63) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนทั้ง5 รูปแบบ ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ และวนเกษตรโดยที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงกลไกในการทำงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งมีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน รวมถึงติดตามการทำงานและผลักดันให้เกิดพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ตลอดจนแต่งตั้งคณะทำงาน 3 คณะ ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน คณะทำงานขับเคลื่อนวนเกษตรและเกษตรธรรมชาติ และคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์


นายอลงกรณ์ กล่าวว่า สำหรับคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ได้รายงานความก้าวหน้าล่าสุด(8ก.ย.)ต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 8/2563 โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
1. จัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาสถาบันเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) “สกอช.”เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสนอให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนพิจารณาภายในเดือนนี้
2. กำหนดหลักเกณฑ์กลางระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์กลางสำหรับระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว มาประกอบการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้แทนหน่วยงาน กลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา


3.ผนึกความร่วมมือกับบริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) มีนโยบาย Living Community ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และพร้อมให้การสนับสนุนและจัดสรรพื้นที่ให้กับกลุ่มเกษตรกรเข้ามาจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสถานีบริการ
และ 4. จัดทำบิ๊กเดต้าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ โดยมอบกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการ ทั้งในส่วนของเกษตรกรที่อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน และเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้วให้เป็นฐานเดียวกันของข้อมูลพืช สัตว์ และประมงอินทรีย์ รวมทั้งการเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืนที่กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการ
นายอลงกรณ์กล่าวว่า ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการอีคอมเมิร์ซของกระทรวงเกษตรฯสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการเกษตรออร์กานิคออนไลน์เพื่อขยายตลาดเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภคในยุคnew normalร่วมกับผู้ให้บริการจัดส่งประเภทfood deliveryภายใต้โครงการช่วยเกษตร.คอม (www.ช่วยเกษตร.com)และโครงการยูนิคอนเอ็กซ์(UniconX)
โครงการ”ยูนิคอนเอกซ์ UniconX”
มีวัตถุประสงค์
1.สร้างผู้ประกอบเกษตรและเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ำภาคการผลิตถึงภาคการตลาด
2. สร้างงานใหม่ๆ สร้างรายได้ ให้กับประชาชน นักศึกษาและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร
3.สร้างผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร สู่ระดับสากล โดยเชื่อมโยงงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาสู่ Startup นวัตกรรม และเป็นบริษัท Unicorn ในอนาคตเพื่อเสริมสร้างการพัฒนานวัตกรในสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจเกษตร
4.พัฒนา Plateform สู่การเชื่อมโยงนักลงทุนกับผู้ประกอบการเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแต่ขาดเงินทุนเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้ประกอบการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

Related posts