ฑูตอารยสถาปัตย์ กทมต้อนรับ ผศ.กนกวรรณ อุสันโน อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ฑูตอารยสถาปัตย์ กทมต้อนรับ ผศ.กนกวรรณ อุสันโน อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 FD 202 ฑูตอารยสถาปัตย์ กทม รหัสประจำตัว FD 1005 นาย ปิยะบุตร เทียนคำศรีได้ให้การต้อนรับ ผศ.กนกวรรณ อุสันโน อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสนำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาสถาปัตยกรรม จำนวน 12 คน มาศึกษาการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการและครอบครัว ที่สามารถใช้งานได้จริง โดยศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับสภาพบ้าน การสังเกตในสถานที่จริง และผ่านคำบอกเล่าจากประสบการณ์ใช้งานของคนพิการและครอบครัว ทำให้ทุกคนได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิตมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี รายการที่ทำการปรับปรุงได้แก่ ปรับทางลาดให้ความลาดชันเป็นไปตามมาตรฐาน ขยายความกว้างประตูทางเข้าตัวบ้าน ปรับหน้าต่างหน้าบ้านให้เป็นกระจกใสแทนหน้าต่างทึบ เพื่อให้คนพิการสามารถเห็นความเป็นไปภายนอกบ้านได้สะดวกขึ้น เพิ่มประตูทางออกเพื่อให้คนพิการสามารถไปยังห้องครัวได้ ขยายความกว้างประตูห้องน้ำ ติดตั้งราวจับในห้องน้ำ เปลี่ยนประตูมุ้งลวดให้เป็นบ้านเลื่อน และอีกหลายๆอย่างที่การปรับสภาพบ้านไปแล้วนั้นทำให้ทุกคนในครอบครัว ไม่เฉพาะคนพิการได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น

โดยนายปิยะบุตร เทียนคำศรี ได้เล่าให้นักศึกษาฟัง ถึงการใช้ชีวิตในบ้านก่อน และหลังทำการปรับปรุงสภาพบ้านและย้ำกับนักศึกษาถึงเรื่องในการออกแบบให้ครอบคลุมรองรับการใช้งานของทุกคนและได้บอกกับน้องๆนักศึกษาว่ายินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษาทุกๆเรื่องสามารถปรึกษาได้ตลอด

Related posts