ชลบุรี TCEB (สสปน.) จัดกิจกรรม Road Show สร้างการรับรู้ ไทย ไมซ์ คอนเน็ค สัญจร ครบแค่คลิก ต่อติดชาวไมซ์

ชลบุรี TCEB (สสปน.) จัดกิจกรรม Road Show สร้างการรับรู้ ไทย ไมซ์ คอนเน็ค สัญจร ครบแค่คลิก ต่อติดชาวไมซ์

 

รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Road Show เพื่อสร้าง การรับรู้ ไทย ไมซ์ คอนเน็ค สัญจร – ครบแค่คลิก ต่อติดชาวไมซ์”
นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Road Show เพื่อสร้าง การรับรู้ ไทย ไมซ์ คอนเน็ค สัญจร – ครบแค่คลิก ต่อติดชาวไมซ์”

โดยได้กล่าวว่า “ดังเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็น 1 ใน 5 จังหวัด ที่สำนักงานส่งเสริม การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์ การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ลงนามให้เป็นเมือง MICE City พร้อม ๆ กับอีก 4 เมือง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้เนื่องจากเมืองพัทยามีศักยภาพในการรองรับธุรกิจ และกิจกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ การพัฒนาไมซ์ซิตี้

มีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับเมืองต่างๆ ของไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการจัดประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ และงานแสดงสินค้านานาชาติ เป็นการเพิ่มทางเลือกแก่ผู้จัดงาน มุ่งขยายขนาดของตลาดและเพิ่มคุณภาพการให้บริการในอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศเมืองพัทยา ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้หลักก็มาจากนักท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่หลั่งไหลมาเยือนเมืองนี้ไม่ขาดสาย


และด้วยธรรมชาติของเมืองที่การพัฒนาทุกด้านของเมืองพัทยา สามารถตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาห กรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมเมืองพัทยา ไม่เพียงแต่เป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังติดอันดับโลก แต่ยังมีศักยภาพและความพร้อมที่สุด ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE รองรับกิจกรรมต่างๆ ได้ทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ทั้งยังมีศูนย์การประชุมและจัดนิทรรศการขนาดใหญ่


อีกทั้งเมืองพัทยาและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ยังเห็นความสำคัญและร่วมมือกันดำเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมรับตลาด MICE และในขณะนี้เมืองพัทยากำลังจะเป็น “ต้นแบบนครแห่งไมซ์” ของไทย สามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในโครงการ EECได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


จังหวัดขลบุรี จึงยินดีที่จะสนับสนุนโครงการ Thai MICE ConnectE- Marketplace ในการรวบรวมข้อมูลระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ และพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสินค้าและบริการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ลงบนเว็บไซต์ไทยไมซ์คอนเน็ค (ThaiMICE Connect) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารธุรกิจไมซ์ และเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อุตสาหกรรมไมซ์อย่างกว้างขวาง


โดยที่ผ่านมาได้มีการประสานงานกับ สสปน. อย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมการก้าวสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ ได้แก่ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก / การศึกษาจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ / และล่าสุดจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเข้ารับการประเมินสู่การเป็น MICE CITY ระดับประเทศ ในปี 2564 ของ สสปน. โดยบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพด้านการลงทุน อุตสาหกรรมภาคการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดพิษณุ โลก ภายใต้จุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล


นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ภาคกลางและภาคตะวันออก กล่าวว่า“กิจกรรม Road Show เพื่อสร้างการรับรู้ “ไทย ไมซ์ คอนเน็ค สัญจร : ครบแค่คลิก ต่อติดชาวไมซ์” ที่สัญจรมาจังหวัดชลบุรีในวันนี้ เป็นจังหวัดแรกของภาคตะวันออก เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการเพื่อส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูล และกระตุ้นการเข้าร่วมโครงการไทย ไมซ์ คอนเน็ค (Thai MICEConnect) โดยกิจกรรมในวันนี้จะประกอบไปด้วย


การแนะนำระบบๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการใช้ระบบฯ การอบรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานระบบ นอกจากนี้ ยังมีบริการให้คำปรึกษาการขอสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า” และร่วมสนุกในกิจกรรม “ครบแค่คลิก ต่อติดชาวไมซ์” ด้วยเช่นกันด้วยโครงการ Thai MICE Connect เป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการกระจายรายได้

โดยจะเป็นตัวช่วยในการสร้างโอกาสทางการตลาด ขยายตลาด เพิ่มโอกาส การเข้าถึง เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไมซ์ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กสู่ตลาดสากล ดังนั้น การแนะนำแพลทฟอร์ม Thai MICE Connect และการอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการในวันนี้ จะทำให้ผู้ประกอบการ – ผู้ให้บริการได้ใช้เครื่องมือ Thai MICE Connect E-Marketplace เป็นเครื่องมือสำคัญในการเปิดโอกาสทางการค้า และบริการ ยกระดับการแข่งขัน และยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้เติบโตสามารถแข่งขันกับคู่แข่งอื่นๆ ได้อย่างมั่นคงต่อไป”

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts