ชัยภูมิ จัดงานสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ที่ได้รับรอง GI ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น (ชมคลิป)

จังหวัดชัยภูมิ จัดงานสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ที่ได้รับการรับรองGI ของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ กระตุ้นการตลาดและเศรษฐกิจในพื้นที่ เพิ่มรายได้ของเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรมที่ยั่งยืน  การจัดงานแสดงสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ด้านหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ก่อนเปิดงานจัดโชว์รำเซิ้งอันสวยงามและสนุกสนาน โดยสาวชัยภูมิ ให้ผู้ร่วมเปิดงานได้ชม มีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Fnuhc33yErU[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 11ก.ย.63 เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปสินค้าอัตลักษณ์ รองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยจังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่การเกษตรทั้งจังหวัด กว่า 3.4 ล้านไร่ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือข้าว มันสำปะหลัง ปลูกอ้อยส่งโรงงาน รวมพื้นที่กว่า 3 ล้านไร่ ซึ่งพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้ มีศักยภาพสามารถปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวและพืชไร่ ไปปลูกไม้ผลหรือพืชผักได้ ซึ่งจะทำให้มีศักยภาพด้านการตลาดที่ดีกว่า ซึ่งจะมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และแปลงใหญ่ พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน มีพัฒนาสินค้าพืชพื้นถิ่น ให้เป็นสินค้าอัตลักษณ์จะเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร


โดยจังหวัดชัยภูมิ มีการขอรับรองสินค้าอัตลักษณ์หรือที่เรียกว่าสินค้า GI คือส้มโอทองดี บ้านแท่นแล้วเมื่อ 2562 โดยความร่วมมือทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานภาคี ซึ่งขณะนี้ได้รับการรองรับมาตรฐาน GI แล้วจำนวน 64ราย ในปี 2564 มีเป้าหมายที่จะมีการดำเนินการขอรับรองมาตรฐาน GI ทั้งกล้วยหอมทอง อำเภอหนองบัวแดงส้มโอแดง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และมะขามหวาน อำเภอภักดีชุมพล รวมถึงพริกยอดสน อำเภอจัตุรัส นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมดง ด้วยการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ในพื้นที่ทุกอำเภอ เพื่อให้เป็นพันธุ์ข้าวปลูกในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเป็นสินค้าที่จะขอรับการรับรองมาตรฐาน GI ในโอกาสต่อไป


ในการจัดงานแสดงสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตด้านการเกษตร พืชผลไม้ต่าง ๆ ทั้งที่ได้รับการรับรอง GI และอยู่ระหว่างการขอรับมาตรฐาน GI ไม่ว่าจะเป็น ส้มโอทองดี บ้านแท่น กล้วยหอมทอง อำเภอหนองบัวแดง ส้มโอแดง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และมะขามหวาน อำเภอภักดีชุมพล รวมถึงพริกยอดสน อำเภอจัตุรัส เพื่อให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ทั้งในพื้นที่ ในประเทศและต่างประเทศ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ทำให้เกิดการพัฒนาการผลิตสินค้า เกษตรคุณภาพคุณภาพปลอดภัย เพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าเชื่อมแหล่งผลิตสินค้าเกษตรสู่การท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 120 รายการ และมีการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ทั้งพืชผักและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยจากเกษตรกรตัวจริงถึงผู้บริโภค


นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ยังบอกอีกว่า สินค้าเกษตรที่เป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน GI แล้วส้มโอ อำเภอบ้านแท่น ขณะนี้กำลังเร่งนำสินค้าเกษตรอื่นๆตามอำเภอต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอม ส้มโอแดง มะขามหวาน รวมถึงพริกยอดสน ให้ได้อัตลักษณ์สินค้าเกษตรมีคุณภาพของจังหวัดชัยภูมิ เป้าหมายสำคัญก็คือกลุ่มผู้บริโภคทั่วทั้งประเทศ และต่างประเทศ ให้ได้รับบริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและมีคุณภาพของจังหวัดชัยภูมิ กระตุ้นการตลาดและเศรษฐกิจในพื้นที่ เพิ่มรายได้ของเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

Related posts