เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว ด.ช.อิลฮาม โต๊ะมิง ซึ่งได้รับการช่วยเหลือตามโครงการ “เก้าอี้สุขใจ สู่ รองเท้าสั่งตัด” จากแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว ด.ช.อิลฮาม โต๊ะมิง ซึ่งได้รับการช่วยเหลือตามโครงการ “เก้าอี้สุขใจ สู่ รองเท้าสั่งตัด” จากแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว ด.ช.อิลฮาม โต๊ะมิงอายุ 8 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 132/7หมู่ที่ 1 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา “ มีอาการพิการทางสมองแต่กำเนิด ติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และผู้ปกครองต้องนั่งอุ้มหรือดูแลตลอดเวลา ” โดยมี นายสะมะแอ โต๊ะมิง บิดา และนางสาลีนา บาฮา มารดา คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งทางเด็กและครอบครัวได้รับการช่วยเหลือตามโครงการ “เก้าอี้สุขใจ สู่ รองเท้าสั่งตัด”

จากแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพครอบครัวเด็กพิการ ทางสมอง โดย ทาง ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาสังคม สถาบันทางวิชาการ สถานพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ จชต. ริเริ่มนำนวัตกรรมอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการทางสมองและเด็กพิการซ้ำซ้อน เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายที่ดีขึ้น รวมถึงให้พ่อ แม่ หรือผู้ดูแลมีเวลาในการประกอบอาชีพการงานได้

ปัจจุบัน ด.ช.อิลฮาม โต๊ะมิง ได้รับเก้าอี้สุขใจแล้ว โดยบิดาได้ดัดแปลงให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น นั่งแล้วไม่ล้ม รวมทั้งได้รับเตียงยืนแล้ว แต่มีปัญหาเกี่ยวกับสะโพกจึงไม่ได้ทำกายภาพ ร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรงกว่าซีกขวา สามารถพลิกตัวได้เพื่อเคลื่อนที่ภายในบ้าน นอกจากนี้บิดาได้ทำอุปกรณ์ เช่น รถฝึกเดิน กระเป๋าอุ้มเวลานั่งมอเตอร์ไซค์ มีเตียงอาบน้ำ มีเครื่องทำน้ำอุ่น โดยได้รับการเยี่ยมให้กำลังใจและให้คำแนะนำเพื่อฟื้นฟูและดูแลจากบุคลากรสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในปี พ.ศ.2560 โดยได้รับอุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพ (เตียงฝึกยืน) จากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รวมถึง เก้าอี้สุขใจ จากการเข้าร่วมโครงการของ ศอ.บต. ระยะเวลาเกือบ 3 ปี ทำให้ ด.ช.อิลฮาม โต๊ะมิง มีพัฒนาการด้านร่างกายที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้มากขึ้น และได้รับการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยประถม ของศูนย์การศึกษาพิเศษอำเภอเบตง (เรียนที่บ้าน)

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่เยี่ยม ติดตาม และให้กำลังใจ นำโดย นายแพทย์เชิดพงศ์ หังสสูต แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นายชนินทร์ ไตรสุริยธรรมา สถาปนิก นางสโรทร ม่วงเกลี้ยง นักสังคมสงเคราะห์ คณะเจ้าหน้าที่ ศอ.บต.และคณะทำงานในพื้นที่ เมื่อวันที่2 สิงหาคม 2563ที่ผ่านมาพบปัญหาอุปสรรคด้านการใช้อุปกรณ์ เนื่องจากเด็กมีร่างกายโต และสูงขึ้น ซึ่งไม่เหมาะกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ แต่ด้วยพ่อต้องการใช้อุปกรณ์ฟื้นฟูบุตรอย่างต่อเนื่อง จึงประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่มีให้สามารถยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น มีการปรับขนาด และเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์การเรียนรู้ โดยเฉพาะการได้รับคำแนะนำจากคณะติดตามในการปรับอุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูที่หลากหลายขึ้น และได้ช่วยกันประดิษฐ์ต่อยอดเก้าอี้สุขใจ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นประกอบเป็นอุปกรณ์ฟื้นฟูและฝึกพัฒนาการให้กับบุตร

ด้าน นางสาลีนา บาฮา มารดา ของ ด.ช.อิลฮาม โต๊ะมิง ได้กล่าวขอบคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรงพระราชดำริโครงการ “เก้าอี้สุขใจ สู่ รองเท้าสั่งตัด” ช่วยเหลือลูกชายและครอบครัวอื่นๆ และขอเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวที่มีบุตรหลานที่พิการเหมือนตน ขอให้อย่าย่อท้อและดูแลลูกให้ดีที่สุด

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถให้เด็กพิการได้มีอุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพ และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ศอ.บต. ยังได้ขยายผลการนำนวัตกรรมอุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพ “เตียงฝึกยืน” สนับสนุนให้กับเด็กพิการ จำนวน 59 ราย รวมทั้งการจัดทำอุปกรณ์ช่วยการเดิน “รองเท้าสั่งตัด” สำหรับแก้ไขปัญหารูปเท้าและฝึกการเดินทรงตัว จำนวน 94 ราย สร้างความยินดีแก่ครอบครัวเด็กพิการเป็นอย่างยิ่ง เด็กพิการสามารถทำกิจกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน ร่วมกันสังคมมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการจัดบริการด้านสังคมที่เชื่อมโยงกับสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติ และสนองงานตามแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพครอบครัวเด็กพิการอย่างเป็นรูปธรรม

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts