เปิดแล้ว”เทศกาล กินปู ดูนา พาฟิน ถิ่นแจ้ห่ม”ครั้งที่ 1 (ชมคลิป)

ลำปาง-เปิดแล้ว”เทศกาล กินปู ดูนา พาฟิน ถิ่นแจ้ห่ม”ครั้งที่ 1

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=wKm4_yoFmkM[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 17.30 น. ที่ลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานเทศกาล “กินปู ดูนา พาฟินถิ่นแจ้ห่ม”ครั้งที่ 1 โดยมีนายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่ม นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดลำปาง นายวิสูตร บัวชุม ผอ.ททท.สำนักงานลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมงานอย่างคึกคัก

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปาง ร่วมกับ ประมงจังหวัดลำปาง และหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จัดงาน เทศกาล กินปูดูนาพาฟินถิ่นแจ้ห่ม ตาม โครงการสร้างรายได้เสริมจาการเลี้ยงปูนาและการเพิ่มมูลค่าสินค้าแปรรูปจากปูนาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ในวันที่ 11-12 ก.ย. 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ณ ลานอนุ
เสาวรีย์เจ้าพ่อคำลือ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนับว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของประชาชน เนื่องจากสัตว์น้ำเป็นอาหารโปรตีนที่ราคาถูกและ มีคุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกายสูง จังหวัดลำปางมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) จำนวน 12,560 ราย สัตว์น้ำหลักที่เลี้ยงในจังหวัดลำปางคือปลานิล ปลาดุก กบ เป็นต้น

จะเห็นว่าการเลี้ยงปูนา นับว่าเป็นอีกทางเลือกใหม่ของเกษตรกร “น้ำปู” เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดลำปางมาช้านานโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแจ้ห่มซึ่งเป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นที่ทุกคนรู้จักแต่ปัจจุบันนับวันจะหาปูนามาทำเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปดังกล่าวได้ยากขึ้นและอาจจะสูญหายไปในที่สุดเนื่องจากรูปแบบการทำนาของเกษตรกรเปลี่ยนไปมีการใช้สารเคมีและทำลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทำให้ปูนาจากธรรมชาติลดน้อยลง แต่ความนิยมของผู้บริโภคยังมีความต้องการสูงมาก ซึ่งวิธีการเลี้ยงก็ไม่ยุ่งยากเกษตรกรสามารถทำการเลี้ยงได้หลายรูปแบบทั้งในกระชัง ในบ่อซีเมนต์ ในถังพลาสติก หรือภาชนะเหลือใช้อื่นนำมาดัดแปลงเป็นบ่อเลี้ยงได้

ดังนั้น จังหวัดลำปางได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปูนา เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน จึงได้สนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2563 ให้สำนักงานประมงจังหวัดได้ขับเคลื่อนโครงการและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง อำเภอแจ้ห่ม องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พร้อมทั้งต่อยอดไปถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้าจากการแปรรูปปูนาเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปที่ขึ้นซื่อของอำเภอแจ้ห่มและสนับสนุนส่งเสริมเชื่อมโยงการท่องเที่ยววัฒนธรมอาหารท้องถิ่นจังหวัดลำปาง สร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของอำเภอต่อไป

นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดลำปาง กล่าวอีกว่า”เทศกาล กินปูดูนาพาฟินถิ่นแจ้ห่ม”มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการด้านส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงปูนา และเชื่อมโยงกิจกรรมสร้างรายได้ และการท่องเที่ยวอำเภอแจ้ห่ม ได้แก่ กิจกรรมการประกวดแข่งขัน 1.สุดดยอดน้ำปู๋ดีตี้แจ้ห่ม 2.ของกิ๋นถิ่นแจ้ห่ม 3.ต๋ำส้มปูนา ลีลาแจ้ห่ม 4.ยุวมัคคุเทศก์อาสา ปูนาแจ้ห่ม

กิจกรรม ร้านค้าจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน และอาหารเมนูสร้างสรรค์วัตถุดิบจากปูนา รวมถึงร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีแจ้ห่ม ผลิตภัณฑ์แปรรูปปูนา และนิทรรศการ ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปูนา และการเชื่อมโยงบริการท่องเที่ยวท้องถิ่นอำเภอแจ้ห่ม รวมถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่หลากหลายไปสู่ความยั่งยืน

 

นภาพร ขัติยะ -รายงาน

Related posts