ทอ.เปิดโครงการน่าน ฟ้าโมเดล 2020 

ทอ.เปิดโครงการน่าน ฟ้าโมเดล 2020  เพื่อเป็นต้นแบบของชุมชนอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิตของพี่น้องประชาชนที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

 


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย แพทย์หญิง วิไลภรณ์วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้ไปเป็นประธานในการจัดกิจกรรม “น่านฟ้าโมเดล 2020” ณ ตำบล ศรีษะเกษ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน โดยมี นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และว่าที่ ร้อยตรี ศราวุธ กรจิระเจริญ นายอำเภอนาน้อย พร้อมพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


โครงการ”น่านฟ้าโมเดล 2020″ มีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ 3 ด้าน ได้แก่ การฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การบริหารจัดการและสร้างแหล่งน้ำ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน


ในด้านการฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่ป่า ไม้กองทัพอากาศได้ร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆทึ่เกี่ยวข้อง กำหนดเป้าหมายการปลูกป่าเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ปลูกป่าโดยโปรยเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ลำบากในการเข้าถึงโดยใช้เครื่องบิน BT-67 และอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Drone) บินโปรยเมล็ดพันธุ์พืช บนพื้นที่ 1,600 ไร่ และการปลูกป่าด้วยต้นกล้า 40ไร่

ด้านการบริหารจัด การและสร้างแหล่งน้ำ กองทัพอากาศจะนำยุทโธปกรณ์ในการบินถ่ายภาพทางอากาศ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมด้วยการนำเทคโนโลยีด้านการจัดทำแผนที่ภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) มาใช้ในการกำหนดพื้นที่จัดสร้างอ่างเก็บน้ำ และฝายชะลอน้ำชุมชน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรกรรม

นอกจากนี้แล้วในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้น้อมนำแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ให้พี่น้องประชาชนมีความรักหวงแหนภาคภูมิใจในบ้านเกิด มีการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจภายในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้พร้อมทั้งได้จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้รักษาป่าต้นน้ำ ที่ศาลาประชาคม บ้านหนองเต่า หมู่ 5 ตำบลศรีษะเกษ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น


นอกจากที่กล่าวมาแล้วนั้นกองทัพอากาศยังได้น้อมนำแนวพระราชดำริ “ปลูกป่าในใจคน” โดยได้จัดกิจกรรมค่ายน่านฟ้า YOUTH CAMP 2020 ด้วยการนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของอำเภอนาน้อย ไปทัศนศึกษาเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์และปลูกจิตสำนึก

ในด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ และสถานีรายงานเขาเขียว กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนดังกล่าวเหล่านี้ได้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า หวงแหนผืนป่า และจะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลป่าต้นน้ำจังหวัดน่านในอนาคตต่อไป

 

น.อ.ลิพงค์ ทองเพชร/รายงาน
ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts