แถลงข่าวผลการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2020

แถลงข่าวผลการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2020

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 256 ที่ผ่านมา นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวผลการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2020 โดยมี นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)โดยผลิตภัณฑ์ แก้ว เยติ จาก Art Story by Autisticthai
บริษัท ออทิสติกไทยวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นสินค้าคุณภาพ ของ Bangkok Brand ที่ถือว่าสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน คุณค่า และอัตลักษณ์ ตามองค์ประกอบและเกณฑ์การคัดสรร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนพิการให้มีการยกระดับ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทั้งคุณค่า เหมาะสม ที่จะให้โอกาสกับคนพิการเข้าถึงการจัดการิการบริหารงานในรูปแบบบริษัท ต่อไป
ขอบคุณกรุงเทพมหานครที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน และยังส่งเสริมพร้อมด้วยสนับสนุนกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมเพื่อคนพิการเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพทัดเทียมเท่ากับบุคคลทั่วไปด้วยความภาคภูมิใจ#Bangkok Brand
#Art Story by Autisticthai

Related posts