แรงงานร้อยเอ็ด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงานในการบริการและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

แรงงานร้อยเอ็ด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงานในการบริการและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 11.30 น. นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงานในการประสานการให้บริการด้านแรงงานและการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเป็นเกียรติ และบัณฑิตแรงงาน เข้าร่วมอบรม จำนวน 200 คน ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

นางสาวจุฑารัตน์ สบู่ม่วง แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน เป็นกระทรวงหนึ่งที่มีภารกิจเกี่ยวข้องขับการเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยคุ้มครองและส่งเสริมกลไกหลักคือ “กำลังแรงงาน” ให้มีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี วิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงาน คือ : แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบกับพันธกิจที่ถือเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนทั้งของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน คือ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ถือเป็นวาระแห่งชาติ

 

ก่อให้เกิดผลดีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพราะทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบูรณาการการปฏิบัติงาน โดยในส่วนของกระทรวงแรงงานมีภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในสถานประกอบการ การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยมีการออกตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหัวใจหลักสำคัญของการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และตรงตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงแรงงาน คือ “อาสาสมัครแรงงาน”

 

 

นางสาวจุฑารัตน์ฯ กล่าวอีกว่า จังหวัดร้อยเอ็ด มีอาสาสมัครแรงงานทั้งสิ้น 193 คน ปฏิบัติงานในพื้นที่ 193 ตำบล เป็นผู้นำภารกิจงานบริการของกระทรวงแรงงานลงไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของกระทรวงแรงงาน ควรได้รับการเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านแรงงาน สามารถให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานในการประสานการให้บริการด้านแรงงานและการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจการประสานการให้บริการด้านแรงงานให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน พัฒนาศักยภาพ สร้างองค์ความรู้

 

และขยายเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการงานด้านอาสาสมัครแรงงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกับเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ให้อาสาสมัครแรงงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะสามารถดำเนินการในพื้นที่ในความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้ง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความมือจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคีเครือข่าย พร้อมได้อนุเคราะห์วิทยากรมาให้ความรู้และมอบหมายภารกิจ เพื่อส่งไปถึงประชาชนในชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

Related posts