กาฬสินธุ์ เปิดศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวนวัตกรรมเชิงเกษตร

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดศูนย์ AIC กาฬสินธุ์ พร้อมเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และนวัตกรรม ภายใต้การทำงานของ 7 ภาคีเครือข่าย หวังต่อยอดให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และนวัตกรรมของ จ.กาฬสินธุ์

 


ที่บริเวณศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายธวัชชัย รอดงาม ปลัด จ.กาฬสินธุ์ ส่วนราชการ ภาคเอกชน Smart Farmer Young Smart Farmer และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั่งรถรางชมพื้นที่บริเวณด้านในและการจัดสัดส่วนของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC (Agritech and Innovation Center) โดยมี รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา กลุ่มอาชีพ นำชมและจัดนิทรรศการแสดงผลงานเป็นจำนวนมาก


รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่าศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมดังกล่าว จะเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร และอบรมบ่มเพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมสำหรับเกษตรกร ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจดำเนินการด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยตั้งขึ้นภายในบริเวณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ บนเนื้อที่ 1,250 ไร่


ด้านนายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าจากเป้าหมายของจ.กาฬสินธุ์ที่ว่า มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จึงเป็นแนวทางที่สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ AIC ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ ซึ่งจากเดิมจะมีการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน 6 ภาคี ได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกร ภาควิชาการ และภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม และเพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างครอบคลุม จึงให้เพิ่มกระทรวงมหาดไทยเข้าไปรวมเป็นภาคีที่ 7 ต่อยอดให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และนวัตกรรมของจ.กาฬสินธุ์


ทั้งนี้ การขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้บูรณาการข้ามศาสตร์จากหลากหลายคณะภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีกิจกรรมคือโรงเรือนอัจฉริยะต้นแบบ ได้แก่โรงเรือนสมาร์ท ฟาร์ม พืช โคนมอัจฉริยะ โครงการวิจัยกุ้งก้ามกราม การผลิตสัตว์น้ำร่วมกับบริษัท เบทาโกร การผลิตปลากระพงน้ำจืด การผลิตสุกร ไก่พื้นเมือง งานวิจัยหงส์ดำลุ่มน้ำปาว โรงผลิตยางพาราแผ่น และพิพิธภัณฑ์จัดแสดงการใช้ประโยชน์จากต้นมะหาด เป็นต้น

// ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาสินธุ์

Related posts